Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
PSE DUHET TË MJAFTOJMË VETËM ME ISLAMIN?

Islami është feja të cilën Allahu e zgjodhi për njerëzimin mbarë. Për këtë shkak edhe zgjodhi që të jetë fe e përsosur, në kuptimin e asaj se mbulon të gjitha kërkesat dhe nevojat e njerëzimit. Dhe, rrjedhimisht, sqaroi se çdo gjë tjetër është e refuzuar tek Ai. Fuqia e saj për të bashkëvepruar me çdo kohë, vend dhe rrethanë është dhe një argument shtesë, jo vetëm për atë se nuk pranohet fe përveç saj, por edhe për madhështinë e saj. Në vijim do të përmendim tre fakte pse duhet të mjaftojmë vetëm me Islamin.
1. Referencë e plotë
Islami përmban udhëzimet e nevojshme për çdo gjë për të cilën besimtari ka nevojë në jetën e tij. Ka Librin, ruajtjen e të cilit e ka marrë përsipër Krijuesi. Kjo e bën besimtarin që të mos hulumtojë për zgjidhje tjera. Mjafton me Librin e Allahut dhe me rregullat dhe kriteret e tij. Atë e ka arbitër në jetë. “O ju që besuat, bindjuni All-llahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtrojeni atë te All-llahu (te libri i Tij) dhe te i dërguari, po qe se i besoni All-llahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë.” (en-Nisa, 59)
Ndërsa Pejgamberi [alejhis salatu ves selam] ka thënë: “Kam lënë në mesin tuaj atë që po u mbajtët për tyre kurrë nuk do të devijoni pas meje: librin e Allahut dhe traditën time.” (Hadithi është hasen.)
Pranimi i këtij ligji nuk bëhet dhunshëm nga besimtari, nuk e bën as pse braktisja e tij do të ishte mëkat, por e bën për shkak të bindjes se nuk alternativë ndaj ligjit të Atij që ka krijuar njerëzimin dhe çdo gjë tjetër. “A nuk është All-llahu më i urti i gjykuesve? ” (et-Tin, 8)
2. Përsosmëri absolute
Kjo referencë nuk përshkohet nga mangësia. Asaj nuk mund t’i gjenden të meta. Përsosmëria e saj reflekton nga përsosmëria e Krijuesit, i Cili ka shpallë në Kur’an këtë përsosmëri: “Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe…” (el-Maide, 3)
Përsosmëri që bën besimtarin të ndihet krenar. Punon sipas ligjit të patëmeta; ligjit që balancon dhe drejtpeshon çdo gjë në jetën e tij, ligjit që çdo gjëje ia gjen vendin e saj. “...Ne ty ta shpallëm librin sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë dhe myzhde për muslimanët.“ (en-Nahl, 89)
Ky ligj shtjellon çdo gjë në jetën e besimtarit. Ofron zgjidhje të duhur dhe të frytshme. Kjo ngase është prej Allahut ndërsa Allahu nuk harron asgjë. “... e Zoti yt nuk është që harron.“ (Merjem, 64)
E, përderisa është kështu, atëherë është shumë e drejtë që t’iu kërkohet krijesave të mos pranojnë asnjë zgjidhje tjetër. “Kur All-llahu ka vendosur për një çështje, ose i dërguari i Tij, nuk i takon (nuk i lejohet) asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që në atë çështje të tyre personale të bëjnë ndonjë zgjidhje tjetërfare. E kush e kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ai është larguar shumë larg së vërtetës.“ (el-Ahzab, 36)
3. Respekti për njeriun
Kjo kushtetutë garanton sigurinë dhe dinjitetin e njeriut. Ai është qenia më e privilegjuar e Allahut. Për të është shpallur Libri ndërsa bota dhe çfarë ka në të i është dhënë në shfrytëzim. Ai është i dashur tek Allahu, kështu që, askujt nuk i është dhënë e drejta ta cenojë sigurinë e tij. Ndryshe, kjo do të ishte vepër kriminale, e gjykuar ashpër nga Krijuesi. “Kush e mbytë një besimtarë me qëllim, dënimi i tij është xhehennemi, në të cilin do të jetë përgjithmonë. All-llahu është i hidhëruar ndaj tij, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur dënim të madh.“ (en-Nisa, 93)
Pejgamberi [alejhis salatu ves selam] ka thënë: “Tek Allahu shkatërrimi i tërë botës nuk është më mëkat i rëndë sesa vrasja e myslimanit.” (Tirmidhiu. Albani thotë se ka sened autentik.)
 
Bazuar në Eth-thevabit el-muhimmeh fi hajati-l-ummeh të Dr. Ali Ibn Umer Badehdah


VIDEOS / YOUTUBE
Kthimi i te keqes me te mire vlere Dallimi ndermjet besimtarit dhe hipokritit ne keshillim Ruaje dhe duaje vellain tend Ajeti prezantues i Kuranit
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013