Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
HUTBEJA E DITËS NDËRKOMBËTARE TË AMBIENTIT

HUTBEJA E DITËS NDËRKOMBËTARE TË AMBIENTIT

 

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.

Vëllezër besimtarë!

Njeriu është pjesë e ambientit, dhe domosdo, sikur që ka të drejta në të, ka po kështu edhe përgjegjësi. Kjo për shkak të natyrës së tij, të cilën Allahu e veçoi nga krijesat tjera. Thotë Allahu:

“(Përkujto Muhammed) Kur Zoti yt u tha engjëjve: “Unë po krijoj (po përcaktoj) në tokë një zëvendës!Ata thanë: “A do të vëshë në te atë që bënë çrregullime dhe që derdh gjaqet, e ne të madhërojmë Ty me lavdërimin Tënd dhe plotësisht të adhurojmë!” Ai tha: “Unë di atë që ju nuk e dini!”. (El-Bekare, 30)

Pastaj juve ju bëmë zëvendësues pas tyre në Tokë për t’ju parë si do të veproni”. (Junus, 14)

Bazuar në këtë, njeriut i është ndaluar çdo veprim që i sjell dëm ambientit, duke nënkuptuar me ambientin këtu tokën, kafshët, bimët, pemët, ujin, etj. Thotë Allahu:

Mos bëni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj…”. (El-A’rafë, 56)

Besimtarë të nderuar!

Islami si fe gjithëpërfshirëse, ambientit, si faktor shumë me rëndësi për një jetë të shëndetshme, i ka dhënë vend të merituar. Para së gjithash, përkujdesjen për të e ka cilësuar shenjë besimi. Pejgamberi [alejhiselam] duke rrëfyer për pemën e besimit thekson se:

Imani (besimi) është gjashtëdhjetë e disa apo shtatëdhjetë e disa degë: Më e vlefshme është fjala: “La ilahe il-lall-llah” (nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut), kurse më e ulëta është të larguarit nga rruga e asaj që i mundon kalimtarët. Edhe turpi është një degë e imanit.” (Transmeton Muslimi)

Pra, edhe përkujdesja për ambientin, gjegjësisht pastrimi i rrugëve nga pengesat që pamundësojnë qarkullimin normal të njerëzve, qenka pjesë e besimit.

Ambienti për një besimtar është fushë e përfitimit të sevapeve. Mbjellja e pemëve, si shembull ilustrues, është diçka që është porositur Fetarisht, për shkak se ka të shumtë që përfitojnë prej tyre: njerëzit, kafshët, shpezët. Është një vepër, shpërblimi i të cilës është rrjedhës, madje edhe pas vdekjes. Për këtë shkak, Pejgamberi [alejhiselam] aq shumë i dha rëndësi kësaj çështjeje saqë tha:

Nëse dikë prej jush e zë kiameti ndërsa në dorë ende ka ndonjë fidan (të hurmës apo diç tjetër) le të mos e lëshojë pa e mbjellë.” (Shih: Sahihu-l-xhami, 1424.)

Pastërtia është hap tjetër drejt ambientit të shëndoshë. Duke filluar nga gjërat  e imta e deri tek ato qenësore, Islami porosit njeriun të jetë i pastër. Madje, pastërtia është kusht për kryerjen e adhurimeve dhe lutjeve. Nga këtu, ujit, një elementi tjetër të rëndësishëm të ambientit, në Islam i është kushtuar një rëndësi e veçantë. Allahu ia kujton njeriut se uji është burimi i jetës:

“… dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi; a nuk besojnë?”. (El-Enbija, 30)

Dhe meqë uji është i tillë, atëherë u ndaluar rreptësisht keqpërdorimi i tij apo edhe harxhimi i tepërt qoftë edhe në gjëra të lejuara.

Xhematlinjë të nderuar!

Aspekti edukativ, që synon ndërgjegjësimin e njeriut për çdo gjë, është agjendë e përhershme e Islamit. Duke ia përkujtuar se toka është krijimtari e Allahut, dhe duke qenë se as ajo dhe asgjë tjetër që Allahu krijoi nuk është krijuar shkel e shko, atëherë atij i mbetet shfrytëzimi racional i saj. Allahu ka thënë:

Ne çdo send kemi krijuar me masë të caktuar.” (El-Kamer, 49)

Mbështetur në këtë, atij i ndalohet keqpërdorimi i ambientit dhe dëmtimi i tij në çdo aspekt. Çdo pengesë, çfarëdo që të jetë, duhet eliminuar. Pejgamberi [alejhiselam] ka thënë:

Keni frikë nga dy mallkueset! E cilat janë ato? Ai që kryen nevojën në rrugë apo hije të njerëzve.” (Transmeton Ebu Davudi.)

Gjërat e dëmshme, që shkatërrojnë ambientin, duhen asgjësuar në mënyrat adekuate. Plehrat, ujërat e zeza dhe çdo gjë tjetër që shqetëson njeriun, duhen larguar nga ambienti me format përkatëse.

Myslimanë të respektuar!

Ka thënë Pejgamberi [alejhiselam]:

Allahu është i bukur dhe e do të bukurën…”. (Transmeton Muslimi.)

Myslimani, duke mishëruar parimin hyjnor të mirësjelljes në çdo gjë, interesohet për gjelbërimin e vendit të tij, gjelbërim që krahas dobive shëndetësore, zbukuron edhe ambientin. Allahu ka thënë:

A nuk e sheh se All-llahu lëshon nga qielli ujë, e Ne nxjerrim me të fruta, ngjyra e të cilëve është e ndryshme, e edhe nëpër kodra ka vija të bardha e të kuqe ngjyrash të ndryshme, e ka edhe shumë të zeza. 28. Edhe nga njerëzit, nga gjallesat, nga kafshët po ashtu ka të ngjyrave të ndryshme. Po All-llahut ia kanë frikën nga robërit e Tij vetëm dijetarët, All-llahu është mbi gjithçka, është mëkatfalës.” (Fatir, 27-28)

Pra, ruajeni ambientin tuaj që të keni jetë të shëndoshë dhe të shpërbleheni tek Allahu!


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013