Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
MËKATET SHKAK I DOBËSISË NË DITURI

Pyetja: Hoxhë i nderuar, unë vuaj nga dobësia në dituri. A janë mëkatet shkak i errësimit shpirtëror, dhe, si mund të gjej një zgjidhje nga ky problem?

Myftiu: Aid el-Karni

Burimi: www.islamweb. net

Përshtati në shqip: Sedat G. ISLAMI

Data: 6-2-2008, e mërkurë, Vushtrri, Kosovë

Përgjigja: Natyrisht, mëkatet luajnë një rol negativ në përfitimin e diturisë, madje janë shkaku kryesor i ngecjes në këtë aspekt. Allahu ka thënë: “...Kini frikë All-llahun se All-llahu ju dhuron dituri (të jashtëzakonshme) ...”. ([8])

Kush ia ka frikën Allahut, Ai do ta mësoj atë. Ndërsa mëkatet, jo që pengojnë diturinë, por ato ndryshkun zemrën, shkatërrojnë zgjuarsinë dhe fikin dritën dhe shkëlqimin. Njeriun e lënë të prapambetur, dhe sprovat më të vështira që iu vijnë njerëzve, iu vijnë pikërisht si shkak i mëkateve. Maliku i kishte thënë Shafiut: Unë po të shoh të zgjuar andaj mos e shuaj zgjuarsinë tënde me mëkate.

Ndërsa Vekiu i kishte thënë: Dritën e zgjuarsisë mos e fik me mëkate. Shafiu thoshte:

U ankova tek Vekiu për mbamendje të dobët

ndërsa ai më udhëzoi në braktisje të mëkateve

tha, dije se dituria është dritë

dhe drita e Allahut nuk i dhurohet mëkatarit

Dhehbiu përmend thënien e një njeriu të urtë se: Shikova një ditë një shikim të ndaluar. Një velijj (i dashur i Allahut) më tha: A po shikon në haram?! Pasha Atë, në dorën e të Cilit është shpirti im, rezultatin e këtij mëkati do ta gjesh qoftë edhe pas një kohe të gjatë! Pas 40 viteve, si shkak i këtij mëkati, e harrova Kur’anin.

Në jetëshkrimin e Ibni Tejmijes përmendet se kur ai kishte problem në zgjidhjen e ndonjë mes’eleje (çështjeje juridike fetare), e luste Allahun dhe kërkonte falje 1000 herë, herë më shumë e herë më pak, dhe Allahu ia mundësonte ta zgjidhte atë. Zgjidhja nuk vjen ndryshe veçse me pendim, kërkim falje dhe kthim kah Allahu derisa zgjuarsinë dhe ardhmërinë nuk e shuan asgjë tjetër veç mëkateve.

Mëkatet janë errësirë në fytyrë, njollë e zezë në zemër, ngushtim në gjoks dhe idare derisa adhurimi është dritë në fytyrë, bardhësi në zemër, zemërgjerësi dhe shtim i idares. Allahu duke folur për izraelitët përmendi mëkatet konfront diturisë: “Për shkak se ata e thyen zotimin e tyre, Ne i mallkuam ata, dhe zemrat e tyre i bëmë të forta (të shtangura). Ata i ndryshojnë fjalët (në Tevrat) nga domethënia e tyre dhe braktisën një pjesë me të cilën ishin urdhëruar. Ti vazhdimisht do të vërejsh tradhtinë e një pjese të tyre…”. ([9])

Ibni Tejmije, ndryshimin e fjalës, e ka ndarë në dy grupe: Epsharak, të cilët ndryshojnë fjalët nga vendi i tyre përkitazi me adhurime, dhe risimtar (shpikës) të cilët ndryshojnë fjalët përkitazi me emrat dhe cilësitë e Allahut. Fatkeqësisht, kjo është aktuale në ummetin tonë. Ka thënë Sufjan b. Ujejne: Kush prishet nga dijetarët tanë, ai iu ngjan çifutëve ndërsa kush prishet nga adhuruesit tanë, ai iu ngjan të krishterëve, ngase të krishterët e adhuruan Allahun me injorancë. Thotë Allahu: “...ndërsa murgësinë ata vetë e shpikën. Ne atë nuk ua bëmë obligim atyre, mirëpo edhe pse kishin për qëllim me të vetëm ta arrijnë kënaqësinë e All-llahut, ata nuk iu përmbajtën asaj si duhet përmbajtur...”. ([10])

Ndërsa përkitazi me dijetarët izraelitë ka thënë: “Dhe lexoju atyre tregimin e atij që ia patëm dhënë dituritë Tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të humburve. 176. E sikur të donim Ne, do ta ngrenim lartë me atë (dituri), por ai nuk iu largua tokës (Dunjasë) dhe shkoi pas epshit të vet. Shembulli i tij është si ai i qenit, të cilin nëse e përzë ai e nxjerr gjuhën, po edhe nëse nuk e përzë, ai sërish e nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i atyre që i konsideruan të rreme argumentet Tona. Ti rrëfe tregimet (umetit tënd) në mënyrë që ata të mendojnë”. ([11])

Si shkak i mëkateve, truri dhe mendja e njeriut mund të ulet në nivel të gomarit, siç ka thënë Allahu: “...si shembulli i ndonjë gomari që bart libra...”. ([12])

 

[8] el-Bekare, 282

[9] el-Maide, 13

[10] el-Hadid, 27

[11] el-A’rafe, 175-176

 

[12] el-Xhumuah, 5


VIDEOS / YOUTUBE
Tre gjera per jete te lumtur Tri mekatet qe rrezikojne besimin Qe te na duan Allahu dhe i Derguari i Tij Tri aminet
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013