Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
  Ramazani në “Diturinë Islame” përmbledhje bibliografike
Hyrje Revista “Dituria Islame" është një revistë profesionale, e cila për dekada ka shërbyer dhe vazhdon të shërbejë besimtarët me sinqeritet dhe devocion. Në çdo numër të saj mund të gjesh materiale me vlerë në të cilat trajtohen çështje nga më të ndryshmet, duke filluar nga ato me të cilat ballafaqohemi, për të vazhduar më pas me të tjera që kanë rëndësi besimi për ne, e për të përfunduar me të tjera kulturore, të cilat mëtojnë ta formojnë lexuesin sa më shumë që të jetë e mundur në aspektin kulturor dhe intelektual. Në fakt, këto janë edhe trajektoret që revista ndjek në misionin e saj. Për shkak të rëndësisë që mund të kenë ngjarje dhe data të caktuara, revista ndonjëherë ua kushton tërë numrin ose pjesën më të madhe të tij atyre ngjarjeve dhe datave të caktuara. Kështu ndodhë zakonisht me muajin Ramazan, ditët e haxhillëkut, etj.. Me këtë mëtohet që çështjet që kanë të bëjnë me këto adhurime apo data të mbulohen sa më shumë që të jetë e mundur. Në këtë punim do të ofrojmë një përmbledhje bibliografike të shkrimeve përkitazi me muajin Ramazan, për ta dëshmuar këtë detyrë që me nder e ka luajtur revista, por edhe për të qenë një lloj ndihmese dhe përkrahje për hatibët dhe vaizët tanë, të cilët në këtë muaj janë më të angazhuar se kurdoherë më parë. Shkrimet e ofruara në revistë tematikisht mbulojnë pothuajse çdo gjë që ka të bëjë me Ramazanin dhe agjërimin, duke filluar nga historiku, normat, vlerat, etika, ngjarjet historike e materiale tjera me rëndësi si p.sh., hytbet e xhumave dhe Fitër Bajramit. Metodologjia që kemi ndjekur në përshkrimin e përmbajtjes ramazaneske të revistës është si në vazhdim: fillimisht kemi shënuar numrin e revistës dhe në bazë të tij kemi bërë radhitjen e materialit, pastaj titullin, emrin e autorit dhe në fund numrin e faqeve të shkrimit përkatës.(1) Nga përshkrimet del se, ndërmjet numrave 1-377, janë publikuar gjithsej 296 shkrime me tematikë ramazani. NR. 8-9, JANAR-QERSHOR 1988 Këshilla e Muhammedit a.s., në prag të Ramazanit, përktheu: R. L., f.10. Agjërimi i Ramazanit në hadithet e Muhammedit a.s., Miftar Ajdini, f. 11-14. Agjërimi gjatë historisë, Nexhat Ibrahimi, f. 14-17. Ramazani, muaj i agjërimit, Avni Aliu, f. 18-20. Vlerat themelore të agjërimit: Edukimi dhe vetëmposhtja, Muhammed Abdullah Draz, përktheu: Nexhat Ibrahimi, f. 20-25. Agjërimi, faktor me rëndësi në ruajtjen e shëndetit, Ebu Nehar, f. 25-26. Lamtumira nga Ramazani, Muhammed Abdullah Draz, përktheu: Nexhat Ibrahimi, f. 27-28. NR. 12, JANAR-MARS 1989 Ramazani, muaj i bekuar, Sherif Ahmeti, f. 3-5. Nata e madhe e Kadrit - hytbe, Avni Aliu, f. 6-8. NR. 35, MARS 1992 Muaji i Ramazanit është muaj i fitoreve, Rexhep Boja, f. 3. Si duhet të jetë ramazani ndër ne, f. 4. Ç’ëhtë agjërimi dhe përse na u bë farz, H.Ali, f. 5-7. Ramazani muaji i Kur’anit, Izuddin Belik, f. 8-10. Agjërimi dhe zekati i fitrit, Muhamed bin Salih Uthejmin, pëktheu Ylvi Durguti, f. 10. Agjërimi ilaç i organizmit, Rrahman Ratkoceri, f. 12-13. Agjërimi te fetë tjera, Nedvi, përktheu Qemajl Morina, f. 13-15. Mirë se na vjen Ramazan - poezi, Mexhid Yvejsi, f. 29. Agjërimi - poezi, Mehmet Zhinipotoku, f. 41. NR. 36, PRILL 1992 Porosia e ramazanit editorial, f. 3. Bajrami i madh - hytbe, Vehbi Ismaili, f. 5-6. Zekatu-l-fitri, përktheu: M. Polisi, f. 6-9. Çka pas Ramazanit, f. 9-10. Lufta e Bedrit, fitorja e parë muslimane, Sabri Bajgora, f. 16-17. Ramazani ka traditë gjithandej, Elez Osmani, f. 29-30. NR. 55, SHKURT 1994 . Agjërimi, provë e devocionit dhe e realitetit shpirtëror, Avni Aliu, f. 24-25. Muaji i Ramazanit - poezi, Hysen Shabani, f. 25. Disa nga rregullat e agjërimit, përktheu Qemajl Morina, f. 26-27. Namazi i teravive, Sadik Mehmeti, f. 28. Ramazani, muaj i adhurimit, Sylejman Osmani, f. 29-30. Miku i vjetër - poezi, Ali Vezaj, f. 30. Ramazani '92, Zaim Qafleshi, f. 31-32. NR. 56, MARS 1994 Lamtumirë, muaji i mëshirës, Zaim Qafleshi, f. 30. Çka piqet nuk hiqet - reagim rreth shkrimit “Agjërimi ngarkesë për nxënësit", Redaksia, f. 31. A duhet të agjërojnë fëmijët?, Qemajl Morina, f. 32. NR. 64, JANAR 1995 Agjërimi nga aspekti medicinal, Ali Iljazi, f. 6. Agjërimi jashtë kohës së Ramazanit, Ahmed Adiloviq, f. 9. Ramazani muaj i Kur’anit, Avni Aliu, f. 10. NR. 65, SHKURT 1995 Agjërimi dhe Kur'ani, Ridvan el-Bili, f. 7. NR. 66, MARS 1995 Për një konceptim të drejtë të agjërimit islam, Fatmir Jëlliqi, f. 33. NR. 76, JANAR 1996 Ramazani gërshetim ndërmjet shpirtërores e materiales, Rexhep Boja, f. 3. Ramazani muaj i agjërimit, Sylejman Osmani, f. 5. Medreseja fton besimtarët: Zekati dhe sadakaja e fitrit e drejtë e saj, Avni Aliu, f. 8-10. Ardhja e Ramazanit - poezi, Nijazi Sulça, f. 10. Beteja e Bedrit -1, Ismet Shehibrahimoviq, përktheu Nexhmedin Hoxhaj, f. 11-13. Vendimi në prag të Ramazanit: jam shqiptar dhe besimtar, Mexhid Yvejsi, f. 46. NR. 77, SHKURT 1996 Madhërojeni Allahun për atë që iu ka udhëzuar - Këshilla e Fitër Bajramit, Qemajl Morina, f. 6-8. Beteja e Bedrit -2, Ismet Shehibrahimoviq, përktheu Nexhmedin Hoxhaj, f. 22-25. NR. 78, MARS 1996 Letër nga burgu: Ramazani im parë, Gazmend Morina, f. 2. NR. 87, JANAR 1997 Ramazani kalit njeriun: mesazh me rastin e muajit Ramazan, Rexhep Boja, f. 3. Agjërimi devotshmëri ndaj Allahut, Sylejman Osmani, f. 4-6. Si të jetojmë në Ramazan - poezi, Mexhid Yvejsi, f. 6. Vështrim mbi agjërimin, Qazim Qazimi, f. 7-10. Zeqati dhe zeqatulfitri, Qemal Mehmeti, f. 11-14. Gruaja që agjëroi pa ndërprerë 45 vjet, f. 15. NR. 88, SHKURT 1997 T'i përgjigjemi detyrave fetare dhe atdhetare - Mesazhi me rastin e Fitër Bajramit, Rexhep Boja, f. 3. NR. 98, DHJETOR 1997 Mesazhi i Kryetarit të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit, Rexhep Boja, f. 3. Agjërimi dhe sadakatulfitri, Avni Aliu, f. 12-16. NR. 99, JANAR 1998 Agjërimi i Ramazanit, Sejid Sabik, përktheu Xhabir Hamiti, f. 4-8. Kur'ani dhe hadithi mbi rregullat e agjërimit islam, Jusuf Ramiq, përktheu Shaban Basha, f. 9-11. Muaji i Ramazanit, Vehbi Sylejman Gavoçi, përktheu Ekrem Simnica, f. 12-13. Ramazani, muaj i mëshirës, Xhavit Qerimi, f. 14-15. Zekatulfitri, Idriz Xhigoli, f. 16-17. Aty ku ka Ramazan - poezi, Mexhid Yvejsi, f. 17. Meditim për Kur'anin gjatë muajit të ramazanit, Ali Iljazi, f. 20-22. Lufta e madhe e Bedrit, Fahrush Rexhepi, f. 23-26. NR. 107, DHJETOR 1998 Si të manifestohet agjërimi në sjelljet dhe veprimet e myslimanit, Qemajl Morina, f. 4-8. Porosi të arta të muajit të bekuar të Ramazanit, Ali Iljazi, f. 9-11. Muaji i Ramazanit rast ideal për transformim nga mosbesimi në besim, Agron Muçaku, 12-13. NR. 113-114, NËNTOR-DHJETOR 1999 Ramazani, muaj i mëshirës hyjnore, Sabri Bajgora, f 5-9. Agjërimi, ibadet i veçantë islam, Jusuf Kardavi, përktheu Bashkim Mehani, f. 10-12. Agjërimi i Ramazanit, Hajrullah Hoxha, f. 13-15. Dispozita e fikhut rreth Ramazanit sipas Kuduriut, Muhammed Ilahi Ashik Bereni, f. 16-21. Ramazani, forcë që realizon, Musa Vila, f. 22-23. Rëndësia e Ramazanit dhe roli i imamëve në ngritjen e vlerave shpirtërore të myslimanëve, Rexhep Boja, f. 29-30. Kush i dha besë Zotit -poezi, Ali Vezaj, f. 19. NR. 125, NËNTOR 2002 Mesazhi i Myftiut me rastin e Ramazanit, Rexhep Boja, f. 3. Veçoritë dhe vlerat e Ramazanit, Rexhep Lushta, f. 7-9. Zekati, obligim islam, Sulejman Osmani, f. 10-14. Vlera e muajit Ramazan, Bahri Simnica, f. 15-17. Hytbeja e Fitër Bajramit, f. 18. NR. 127-128, JANAR-SHKURT 2001 Një ditë xhumaje në Ramazan, Nexhat Nahi, f. 67. NR. 137, NËNTOR 2001 Ramazani, Sherif Ahmeti, f. 4-6. Muaji i Ramazanit shkollë edukimi shpirtëror, Idriz Bilalli, f. 7-9. Agjërimi nën prizmën e fikhut islam, Flamur Sofiu, f. 10-12. Ramazani dhe vlerat e tij, Rexhep Lushta, f. 13-14. Lufta e Bedrit - kthesë historike në Islam, Sulejman Osmani, f. 15-18. Leximi i Kur'anit dhe dobitë e tij gjatë Ramazanit, Musa Vila, f. 19-22. Sadakatul fitri, Resul Rexhepi, f. 23-24. Mirë se na vjen o muaj i bekuar, Mexhid Yvejsi, f. 24 Institucioni i zekatit të fitrit, Ekrem Simnica, 25-27. Namazi i teravive, Bahri Simnica, f. 28-29. Nata e Kadrit, Taxhudin Ibrahimi, f. 30-31. NR. 148, TETOR 2002 Qëndrimi i muslimanit gjatë Ramazanit, Musa Vila, f. 8-9. Agjërimi i Ramazanit dhe rregullat e i'tikafit, Flamur Sofiu, f. 10-13. Vlera e agjërimit të ramazanit, Hajrullah Hoxha, f. 14-17. Agjërimi, Husein Gjozo, f. 18-21. Roli i agjërimit në formimin e personalitetit të njeriut, Muhidin Ahmeti, f. 22-25. Agjërimi ekuilibër në mes materiales dhe shpirtërores, Xhevrije Dërguti - Vila, f. 26-27. Agjërimi fisnikërimi i shpirtit, Rexhep Lushta, f. 30-31. NR. 148, TETOR 2002 Qëndrimi i muslimanit gjatë Ramazanit, Musa Vila, f. 8-9. Agjërimi i Ramazanit dhe rregullat e 'tikafit, Flamur Sofiu, f. 10-13. Vlera e agjërimit të ramazanit, Hajrullah Hoxha, f. 14-17. Agjërimi, Husein Gjozo, f. 18-21. Roli i agjërimit në formimin e personalitetit të njeriut, Muhidin Ahmeti, f. 22-25. Agjërimi ekuilibër në mes materiales dhe shpirtërores, Xhevrije Dërguti — Vila, f. 26-27. Agjërimi fisnikërimi i shpirtit, Rexhep Lushta, f. 30-31. Ramazani, rast i mirë për thirrjen dhe këshillat islame, Bahri Simnica, f. 28-29. Sadakatul fitri, Vahidin Behluli, f. 33-36. Frymëzimi i hënës së re — poezi, Ali Vezaj, f. 32. Këshilla për ruajtjen e shëndetit gjatë agjërimit, Ferid Agani, f. 37-38. NR. 159, TETOR 2003 Energjia qytetëruese në agjërim, Zija Abdullahu, f. 17-19. Agjërimi, parim dallues në mes të vërtetës së qenies njerëzore dhe pozicionit hyjnor, Musa Vila, f. 20-22. Agjërimi shërim i shpirtit dhe i trupit, Orhan Bislimaj, f. 23-27. Agjërimi i Ramazanit dhe disa rregulla të tij, Xhafer Fejziu, f. 28-30. Ramazani kthim nga Zoti, Nexhmedin Dernjani, f. 31-32. Urtësia e agjërimit, Agim Hyseni, f. 33-34. Nxitja për agjërim, Vehbi Sulejman Gavoçi, f. 35-38. Me Kuran në muajin e Kuranit, Nail Halimi, f. 39-41, Komentimi i kaptinës Kadër, Sadik Mehmeti, f. 42-44, Kaptina Kadër, Jusuf Ramiq, f. 45-46. Nata e Kadrit, limi Krasniqi, f. 47. Bajrami: simbol i unitetit dhe humanitetit, Xhevrije Derguti — Vila, f, 48-50. NR. 170-171, SHTATOR-TETOR 2004 Dispozita e agjërimit dhe rregullat e tij, Vehbi Sulejman Gavoçi, f. 7-9. Ndikimi i agjërimit në përforcimin e besimit, Zija Abdullahu, f. 10-11. Ramazani, muaj i mëshirës, Jakup Çunaku, f. 15-17. Agjërimi dhe i'tikafi, Flamur Sofiu, f. 18-21. Sot është Ramazan, Lavdi Allahut - poezi, Mexhid Yvejsi, f. 22. Për shumë vjet muajin e njeriut, Muhamed Sytari, f. 23. Beteja e Bedrit dhe porositë e saj, Xhafer Fejziu, f. 24-25. Çlirimi i Mekkës, Fahrush Rexhepi, f. 26-28. Zekati dhe sadakatul fitri, El-Bureni, f. 29-32. Vlera e Sadakatul fitrit, Rexhep Lushta, f. 33-34. Me fat Ramazani, Husejn Kabbani, f. 35-36. NR. 182, SHTATOR 2005 Në pritje të Ramazanit, Fahrush Rexhepi, f. 10-12. Dobitë nga agjërimi, Jakup Çunaku, f. 13-15. Rregullat e agjërimit, Bahri Curri, f. 16-17. Agjërimi, edukator psikologjik, Rexhep Suma, f. 18. Nata e bekuar e Kadrit, Hajrullah Hoxha, f. 19-20. NR. 194, SHTATOR 2006 Mesazhi i Myftiut me rastin e Ramazanit, Naim ef. Tërnava, f. 4. Muaji i Ramazanit, Vehbi Sulejman Gavoçi, f. 7-9. Çfarë ke përgatitur për Ramazan, Amër Halid, f. 10-11. Agjërimi në edukimin e vetëkontrollit dhe disiplinës, Avni Aliu, f. 12-15. Merita e muajit të Ramazanit, Jusuf Kardavi, f. 16-19. Agjërimi në Kur'anin Fisnik, Sadik Mehmeti, f. 20-22. Ramazani dhe reforma shpirtërore, Rexhep Suma, f. 23-24. Vlera e Ramazanit sipas haditheve të Pejgamebrit a.s., Fitim Flugaj, f. 25-26. Ramazani, rast i mirë për thirrjen dhe këshillat islame, Bahri Ngjarje që kanë ndodhur në Ramazan, Bahri Curri, f. 27-29. Jeta, Ramazani dhe Kurani, Mexhid Yvejsi, f. 30. Agjërimi dhe diabetikët, Ali Iljazi, f 31-34, NR. 204-205, KORRIK-GUSHT 2007 Obligueshmëria e agjërimit nga urtësitë e Krijuesit, Adnan Simnica, f. 9-10. Muaji i bekuar i Ramazanit dhe ne, Muharrem Tërnava, f, 11-12. Duaja në Ramazan, Rrustem Spahiu, f. 13-14. Komentimi i ajeteve mbi agjërimin sipas Fikhut, Muhammed Ali Sabuni, përktheu Mehas Allija, f. 15-19. NR. 206, SHTATOR 2007 Qëndrime pas Ramazanit, Jusuf Kardavi, përktheu Faruk Ukallo, f.9-12. Komentimi i ajeteve mbi agjërimin sipas Fikhut - (2), Muhammed Ali Sabuni, përktheu Mehas Alija, f 13-17. NR. 216-217, SHTATOR 2008 Ramazani muaj i bekuar, Bahri Curri, 20-21. Ramazani, muaji i garave më të mëdha që përjeton bota islame, Fahrush Rexhepi, f. 22-24. Përgatitja për Ramazan — Hytbe, Sedat Islami, f. 25-26. Beteja e madhe e Bedrit, Miftar Ajdini, f 27-29. Në atmosferën e agjërimit, Avni Aliu, f. 30-34. Ramazani kryemysafiri i vitit, Rexhep Suma, f. 35-39. Dhjetë netët e fundit të Ramazanit, Rexhep Lushta, f. 40-41. NR. 218, TETOR 2008 Fitër-Bajrami vjen si një fllad i cili qetëson dhe gëzon zemrat e besimtarëve - Hytbeja e Myftiut, Naim ef. Tërnava, f. 4-5. Ndikimi i agjërimit në proceset biokimike dhe bioritëm, Ali F. ljazi, 9-11. NR. 228-229, KORRIK — GUSHT 2009 Si duhet ta presim muajin e Ramazanit, Fabrush Rexhepi, f. 5-8. Ramazani, muaj i devotshmërisë dhe pastrimit shpirtëror, Besim Mehmeti, f. 9-10. Ramazani muaji i ripërtëritjes së besimit, ymetit dhe xhematit, Muharem Omerdiç, f. 11-13. Ramazani - muaji i mësimit fetar, Ismail Bardhi, f. 14-17. Sekretet e agjërimit, Jusuf Kardavi, f. 18-21. Agjërimi Islam, Arsim Dauti, f, 22-24. Vendosmëria në agjërim dhe heqja e dyshimeve, Orhan Bislimaj, f. 25-27. Agjërimi - një dhuratë e madhe hyjnore, Ajni Sinani, f. 28-29. Vlera dhe dispozitat e agjërimit, Sabri Jonuzi, f. 30-32. Nata e Kadrit, shancë e paqes së përhershme dhe stabile, Jusuf Zimeri, f. 33-35. Mbi agjërimin me fe dhe mbi agjërimin shpirtëror, AbdulKadir Gjejlani, f. 36. Efektet mahnitëse të agjërimit në organizëm, Ali F. Iljazi, 41-43. Muaji i bekuar i Ramazanit dhe mirëqenia biologjike, psikosociale dhe shpirtërore e njeriut, Ferid Agani, f. 44-45. Filozofia e agjërimit, Hamdi Thagi, f. 46-48. Në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, Vedat Shabani, f. 49-51. Ramazani lartësim shpirtëror për besimtarët, Rexhep Suma, f,52-54, Rezonim në fund të Ramazanit, Rrustem Spahiu, f. 55-56. Agjërimi im i parë dhe Deriku, Zekerija Ibrahimi, f. 57. NR. 230, SHTATOR 2009 Çka pas Ramazanit?, Besim Mehmeti, f. 12-13. NR. 241, GUSHT 2010 Ramazani, muaj i gëzimit, Orhan Bislimaj, f. 5-7. Ramazani dhe pranimi i lutjeve, Adnan Simnica, f. 8-9. Aspekti shpirtëror i muajit Ramazan, Fitim Flugaj, f. 10-12. Ramazani shpëtim për njerëzimin, Rrustem Spahiu, f, 13-15. Shkolla e Ramazanit, Almedin Ejupi, f. 16-17. Nata e Kadrit, Jusuf Kardavi, f. 18-19. Agjëro ditë të caktuara të shpaguhen sa një mijë muaj!, Afrim Jusufi, 20-21. Agjërimi është për Mua, Refik Gërbeshi, f. 22-24. Aspekti edukativ dhe shëndetësor i agjërimit, Ali F. Ijazi, f. 31-32. Mjekësia dhe agjërimi, Bernard Tahirbegolli, f. 33-35. Rëndësia e Bajramit dhe manifestimi i drejtë i tij, Besart Shala, f. 39-41. Jeta, Ramazani dhe Kurani, Mexhid Yvejsi, f. 42-43. Nr. 243, tetor 2010 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 48-49. Nr. 253, gusht 2011 Mysafiri i ri po vjen, kush i shpreh mirëseardhje!?, Vedat Shabani, f. 11-12. Llogaria astronomike apo dukja e Hënës?, Driton Arifi, f. 13-15. Ramazani dhe bereqeti i tij, Behxhet Jashari, f. 16-17. Muaji ramazan dhe dobitë e tij, Ermal Bega, f. 18-20. Koha më e bekuar e vitit - dhjetë ditët e fundit t¢ Ramazanit, Zymer Ramadani, f. 20-22. Nr, 254, shtator 2011 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 6-7. Nr. 264, korrik 2012 Agjërimi ndërmjet shpirtërores dhe fizikes, Nexhat Ibrahimi, f. 14. Ramazani — muaji i devotshmërisë, Ajni Sinani, f. 17. Virtytet e agjëruesve, Vedat Shabani, f. 19. Ramazani, virtytet, vlera dhe rëndësia e tij, Fitim Gashi, f. 22. Ramazani, simbol i ndryshimit të individit dhe shoqërisë, Fejsal Spahiu, f. 25. Të sëmurët dhe dispozitat që kanë të bëjnë me ta gjatë agjërimit, Driton Arifi, f. 28. Sadakatul-Fitri, Jusuf Kardavi, f. 33. Inserte Ramazani tek shqiptarët, Refik Gerbeshi, f. 47. Nr. 265-266, gusht-shtator 2012 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 5-7. Nr. 276, korrik 2013 Ramazani muaj i adhurimit dhe i shpërblimit, Fahrush Rexhepi, f. 8. Ramazani dhe ndihma e Allahut, Orhan Bislimaj, f. 12. Fshehtësitë e agjërimit, Vedat Shabani, f. 15. Ramazani - muaji i shpëtimit, Fatmir Hadri, f. 17. Mysafiri më i mirë që na viziton, Mustafë Ahmeti, f. 19. Vlera dhe rëndësia e dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit, Fitim Gashi, f. 22. Rregulla të veçanta për agjërimin e femrave, Fehime Gashi-Jusufi, f. 25 Ramazani një shans i mirë për ne të rinjtë, Fejsal Spahiu, f. 27. Agjërimi, mburojë e besimtarit, Sedat Islami, f. 30-31. Leximi i Kuranit, Tarik Ramadan, f, 32. E mbara nisi në Ramazan, Ali Vezaj, f. 38. Përfshirja e njërit a të gjitha grupeve në dhënien e zekatit, Ejup Haziri, f. 39. NR. 277-278, GUSHT-SHTATOR 2013 Hytbja e Fitër Bajramit, Naim Tërnava, 5-6. NR. 287, QERSHOR 2014 Në pritje të muajit të bekuar të Ramazanit, Fahrush Rexhepi, f. 10-12. Ramazani dhe roli i tij në jetën e muslimanit, Musa Vila, f. 13-16. Ramazani muaj i Allahut, Qemajl Morina, f. 17-18. Agjërimi ibadet dhe edukim shpirtëror, Xhafer Fejziu, f. 18-19. Ramazani muaj i duasë, Isa Tërshani, 20-23. Namazi i teravisë dhe namazi i natës, Ragmi Destani, f. 23-26. I’tikafi dhe normat e tij, Ekrem Maqedonci, f. 27. Nata e Kadrit, Fitim Gashi, f, 28-30. Hëna letrare e Ramazanit, Hysen Matoshi, f. 31-33. Ligjërata e Fitër Bajramit, Jusuf Kardavi, f. 34-35. NR. 297, MAJ 2015 Veçoritë e muajit Ramazan, Fitim Gashi, f. 16-17. Agjërimi, shkollë e urtësive, Ekrem Maqedonci, f. 18-20. Kultura e agjëruesit, Isa Tërshani, f. 21-23, Etika e agjërimit — hytbe, Sedat Islami, f. 24-25. Ramazani dhe synimet tona gjatë këtij muaji të bekuar, Burim Bibaj, f. 26-27. Namazi i teravisë, Driton Arifi, f. 28-30. Në përkujtim të Ramazanit, Qemajl Morina, f. 31-32. Agjërimi në aspektin shëndetësor, Teuta Borovci-Jaha, f. 33-35. NR. 308, MAJ 2016 Vlera e muajit Ramazan dhe të mirat që sjell ky muaj, Fahrush Rexhepi, f. 21-22. Ramazani, muaj i humanizmit dhe unifikimit të radhëve të besimtarëve, Rexhep Suma, f. 23-26. Agjërimi dhe disa nga dobitë e tij, Isa Tërshani, f, 27-29. Dispozitat e prishjes dhe mosprishjes së agjërimit, Ekrem Magedonci, f. 30-33. Porositë e luftës së Bedrit, Xhafer Fejziu, f. 34-36. Nata e Kadrit, Bajrush Ahmeti, f. 37-40. Dobitë e agjërimit nga perspektiva psikologjike, Ardiana Hajraj, f. 41-43. NR. 309, QERSHOR 2016 Hytbeja e Fitër Bajramit!, Naim ef. Tërnava, f. 6-8. NR. 319, MAJ 2017 Agjërimi (savmi) në Kuran, Azmir Jusufi, f, 23-25. Vërtetimi i muajit Ramazan, Vehbi Suleiman Gavoçi, f. 26-27. Filozofia shpirtërore e muajit Ramazan, Rexhep Suma, f. 28-31. Ramazani, faktor në edukimin e besimtarit, Musa Vila, f. 32-34. Lamtumira e Ramazanit dhe pritja e Bajramit - hytbe, përshtati Miftar Ajdini, f. 35-37. NR. 320, QERSHOR 2017 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 5-6. NR. 330, PRILL 2018 Si ta presim mikun e dashur, Ramazanin, Amër Halid, f. 13-16. Parapërgatitjet për muajin Ramazan, Vedat Shabani, f. 17-19. Në vigjilje të Ramazanit!, Artan Musliu, f. 20-22. Kurani dhe hadithi për rregullat e agjërimit islam, Jusuf Ramidi, f. 23-25. Ramazani — muaji i Kuranit famëlartë, Azmir Jusufi, f. 26-27. Ramazani, muaj i edukimit dhe ndryshimit, Isa Tershani, f. 28-29. Bajrami i Ramazanit mes së kaluarës dhe trendeve të reja ndër shqiptarë, Nexhat Ibrahimi, f. 30-32. Beteja në Bedër, përktheu Ajni Sinani, f. 33-38. Ramazani dhe Jusufi a.s. — poezi, Imi Rexhepi, f. 78. NR. 341, PRILL 2019 Muaji i Ramazanit, Vehbi Suleman Gavogi, f. 18. Agjërimi — një dhuratë e madhe nga Allahu, Ajni Sinani, f. 21. Agjërimi në rrafshin e mjekësisë bashkëkohore, Ali F, jazi, f. 25. Leximi i Kuranit në Ramazan, Bali M. Sadiku, f. 23. NR. 342, MAJ 2019 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 5. Përkushtimi pas Ramazanit, Vedat Shabani, f. 21. NR. 352-353, MARS-PRILL 2020 Agjërimi i muajit Ramazan, Resul Rexhepi, f. 9. Ramazani - Muaji i mëshirës dhe i bujarisë, Ajni Sinani, f. 14. Agjërimi është mburojë..!, Muhamed B, Sytari, f. 17. Mirëpritja e Ramazanit, Valon Myrta, f. 19. Ramazani është muaj i ndërtimit të umetit, Ilmije Kuqi, f. 22. Kandilat e Ramazanit në kohën e pandemisë..., Mehas Alija, f. 26. Dituri të nevojshme për agjërimin, Muhamed Stublla, f. 27. NR. 364, MARS 2021 Rëndësia e agjërimit, Resul Rexhepi, f. 8. Agjërimi — një nga pesë shtyllat e Islamit, Ajni Sinani, f. 11. Agjërimi dhe klasifikimi i tij juridik në Islam, Ekrem Magedonci, f. 15. Cka e prish dhe çka nuk e prish agjërimin, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, f. 18. Agjërimi kaza dhe kefareti, Nexhmi Hoxha, f. 22. Nata e Kadrit dhe fshehtësitë e madhështisë së saj, Driton Arifi, f. 25. Namazi i teravisë, kuptimi dhe ligjshmëria, Abdulkerim Zejdan, f. 28. Sadekatul fitri, Imije Kuqi, f. 30. Malli për Ramazanin, Mehas Alija, f. 33. Ramazani, muaji i së vërtetës, Nashit Ferati, f.35. Mësimet pedagogjike nga lufta e Bedrit, Naser Ramadani, f. 37. Prangosja e shejtanëve në Ramazan, Ragmi Destani, f. 39. Gruaja në Ramazan, Mihana Goga — Bekteshi, f. 41. Përse Ramazani shndërrohet në një muaj zbavitjeje, në vend të një muaji shpirtëror?, Mustafa Mahmud, 43. I kthyer te Zoti në Ramazan, Mesud Sabri, f. 44. Agjëruesit - njerëz me kulturë të lartë civilizuese, Ali F. Iljazi, f. 46. NR. 365, PRILL 2021 Disa njohuri themelore lidhur me sadakatul-fitrin, Resul Rexhepi, f 10. Bajrami i Ramazanit, Muhidin Ahmeti, f. 13. Ibadetet t’i vazhdojmë edhe pas Ramazanit, Mihana Goga, f. 16. NR. 376, MARS 2022 Mirë se vjen muaji i madhërishëm Ramazan, Muhidin Ahmeti, f. 10-12. Ta presim Ramazanin sikur të jetë i ‘fundit, Ali F. Ijazi, f. 13. Takimi me Ramazanin, Husein Gjozo, f. 14-15. Agjërimi, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, f. 16-19. Agjërimi i të Dërguarit a.s., Nexhmi Hoxha, f. 20-23. Agjërimi, shpresë për Rejjanin, Bajram Zeqiri, f. 24-26. Po të presim me mall, Blerim Muslin, f. 27. Ramazani dhe agjërimi, Isa Tërshani, f. 28-30. Ramazani, ilaqi i trupit dhe shpirtit, Mihana Goga-Bekteshi, f, 31-33. Ramazani në shkrimet e hafëz Ali Korgës, Abdullah Klinaku, f. 34-36. NR. 377, PRILL 2022 Le ti vazhdojmë adhurimet edhe pas Ramazanit - editorial, Ajni Sinani, f. 4. Page e dashuri për të gjithë, e jo konflikte, urrejtje e mosdurim -hytbeja e Fitër Bajramit, Naim Tërnava, f. 5-6. Reflektime të Ramazanit në besim dhe sjellje — ligjërata e Fitër Bajramit në manifestimin, qendror, Bahri Hoxha, f. 7-9. Në përcjellje të Ramazanit, Isa Tërshani, f. 21-22. NR. 388, MARS 2023 Aroma e këndshme e muajit që ngjallë shpresën për ndryshim, editorial, mr. Driton Arifi, f. 4 Përsiatje shkencore rreth ajeteve të agjërimit (1), Mr. Samir Zullufi, f. 5-7 Si e prisnin të parët Ramazanin?, Rashit Zylfiu, f. 8-9 Përcaktimi i fillimit të Ramazanit, syfyrit dhe iftarit, dr. Muhamed Stublla, f. 10-13 Dispozita për agjëruesen e Ramazanit, dr. Violeta Smajlaj, f. 14-16 Agjërimi në vendet që kanë gjatësi të disbalancuar të ditës e të natës, Bashkim Aliu, f. 17-20 Përfitimet shëndetësore të agjërimit, Dren Qerimi, f. 21-23 NR. 389, PRILL 2023 Kurani, libri që vuan miësinë e ngrohtë të myslimanëve, editorial, mr. Driton Arifi, f. 4 Shoqërimi me Kuranin në Ramazan, hfz. Mehas Alija, f. 5-7 Agjërimi në këndvështrimin kuranor, dr. Valmire Batatina - Krasniqi, 8-10 Përsiatje shkencore rreth ajeteve të agjërimit (2), mr. Samir Zullufi, f 11-13 Vlerat edukative të Ramazanit, dr. Ejup Haziri, f. 14-17 Agjërimi si vlerë sociokulturore, dr. Xhevdet Rusinovci, f. 18-19 Ndërtimi i karakterit ndërmjet këshillave të psikologut dhe praktikimit të agjërimit të Ramazanit, mr. sci. mjek. Adem Zalihiq, f 20-22 Ramazani, thesar që nuk shteron, Mihana Goga — Bekteshi, f. 23-24 Ramazani, muaj i fitoreve, Blerim Musliu, f. 25-26 Itikafi dhe dhjetë netët e fundit të Ramazanit, Nehat Shehu, f. 27-29 Nata e Kadrit, vlera dhe shfrytëzimi i saj, dr. Selatin Mehani, f. 30-33 Dhënia e sadakatul fitrit në para - kundërvlerë monetare, Jusuf Zimeri, f. 34-37 Roli i zekatit dhe sadakatul fitrit në mbarëvajtjen e jetës fetare të myslimanëve në trojet shqiptare, Vahidin Beluli, f. 38-40 Bajrami, festë për myslimanët, Nexhmi Hoxha, f. 41-43 NR. 390, MAJ 2023 Vendi ynë merr peshë e kuptim, vetëm me bijtë e bijat e saj – hytbeja e Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava, me rastin e festës së Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f.5-6 Ndikimi dhe porositë e Ramazanit, dr. Muhamed ef. Stublla, f. 7-10 Ruajtja dhe kultivimi i asaj që e përvetësuam në Ramazan, mr. Muharrem Bryma, f. 15-16 Përfundim Nga kjo përmbledhje mund të shihet se materialet kushtuar Ramazanit janë të shpërndara në 67 numra ose 15% e numrave të revistës në total (duke llogaritur me këtë rast numrin 390 si të fundit kur janë publikuar materiale për Ramazanin). Ndërsa sa u përket artikujve, janë 328 artikuj që nga aspekte dhe perspektiva të ndryshme kanë trajtuar Ramazanin, agjërimin dhe gjëra që lidhen në një ose formë tjetër me to. Kjo flet për përkushtimin e përhershëm të revistës për muajin Ramazan, përkushtim ky që, me lejen e Zotit, do të vazhdojë edhe në të ardhmen! ______________________________ 1. Versioni fillestar i këtij punimi është prezantuar si ide në tryezën Sfidat bashkëkohore të periodikut të Bashkësisë Islame të Kosovës, e organizuar nga Kryesia e BIK-ut, përkatësisht Drejtoria për Shtyp dhe Botime, përkitazi me publicistikën e BIK-ut dhe të ardhmen e saj, më 10 mars 2022.
  Ramazani në “Diturinë Islame” përmbledhje bibliografike
Hyrje Revista “Dituria Islame" është një revistë profesionale, e cila për dekada ka shërbyer dhe vazhdon të shërbejë besimtarët me sinqeritet dhe devocion. Në çdo numër të saj mund të gjesh materiale me vlerë në të cilat trajtohen çështje nga më të ndryshmet, duke filluar nga ato me të cilat ballafaqohemi, për të vazhduar më pas me të tjera që kanë rëndësi besimi për ne, e për të përfunduar me të tjera kulturore, të cilat mëtojnë ta formojnë lexuesin sa më shumë që të jetë e mundur në aspektin kulturor dhe intelektual. Në fakt, këto janë edhe trajektoret që revista ndjek në misionin e saj. Për shkak të rëndësisë që mund të kenë ngjarje dhe data të caktuara, revista ndonjëherë ua kushton tërë numrin ose pjesën më të madhe të tij atyre ngjarjeve dhe datave të caktuara. Kështu ndodhë zakonisht me muajin Ramazan, ditët e haxhillëkut, etj.. Me këtë mëtohet që çështjet që kanë të bëjnë me këto adhurime apo data të mbulohen sa më shumë që të jetë e mundur. Në këtë punim do të ofrojmë një përmbledhje bibliografike të shkrimeve përkitazi me muajin Ramazan, për ta dëshmuar këtë detyrë që me nder e ka luajtur revista, por edhe për të qenë një lloj ndihmese dhe përkrahje për hatibët dhe vaizët tanë, të cilët në këtë muaj janë më të angazhuar se kurdoherë më parë. Shkrimet e ofruara në revistë tematikisht mbulojnë pothuajse çdo gjë që ka të bëjë me Ramazanin dhe agjërimin, duke filluar nga historiku, normat, vlerat, etika, ngjarjet historike e materiale tjera me rëndësi si p.sh., hytbet e xhumave dhe Fitër Bajramit. Metodologjia që kemi ndjekur në përshkrimin e përmbajtjes ramazaneske të revistës është si në vazhdim: fillimisht kemi shënuar numrin e revistës dhe në bazë të tij kemi bërë radhitjen e materialit, pastaj titullin, emrin e autorit dhe në fund numrin e faqeve të shkrimit përkatës.(1) Nga përshkrimet del se, ndërmjet numrave 1-377, janë publikuar gjithsej 296 shkrime me tematikë ramazani. NR. 8-9, JANAR-QERSHOR 1988 Këshilla e Muhammedit a.s., në prag të Ramazanit, përktheu: R. L., f.10. Agjërimi i Ramazanit në hadithet e Muhammedit a.s., Miftar Ajdini, f. 11-14. Agjërimi gjatë historisë, Nexhat Ibrahimi, f. 14-17. Ramazani, muaj i agjërimit, Avni Aliu, f. 18-20. Vlerat themelore të agjërimit: Edukimi dhe vetëmposhtja, Muhammed Abdullah Draz, përktheu: Nexhat Ibrahimi, f. 20-25. Agjërimi, faktor me rëndësi në ruajtjen e shëndetit, Ebu Nehar, f. 25-26. Lamtumira nga Ramazani, Muhammed Abdullah Draz, përktheu: Nexhat Ibrahimi, f. 27-28. NR. 12, JANAR-MARS 1989 Ramazani, muaj i bekuar, Sherif Ahmeti, f. 3-5. Nata e madhe e Kadrit - hytbe, Avni Aliu, f. 6-8. NR. 35, MARS 1992 Muaji i Ramazanit është muaj i fitoreve, Rexhep Boja, f. 3. Si duhet të jetë ramazani ndër ne, f. 4. Ç’ëhtë agjërimi dhe përse na u bë farz, H.Ali, f. 5-7. Ramazani muaji i Kur’anit, Izuddin Belik, f. 8-10. Agjërimi dhe zekati i fitrit, Muhamed bin Salih Uthejmin, pëktheu Ylvi Durguti, f. 10. Agjërimi ilaç i organizmit, Rrahman Ratkoceri, f. 12-13. Agjërimi te fetë tjera, Nedvi, përktheu Qemajl Morina, f. 13-15. Mirë se na vjen Ramazan - poezi, Mexhid Yvejsi, f. 29. Agjërimi - poezi, Mehmet Zhinipotoku, f. 41. NR. 36, PRILL 1992 Porosia e ramazanit editorial, f. 3. Bajrami i madh - hytbe, Vehbi Ismaili, f. 5-6. Zekatu-l-fitri, përktheu: M. Polisi, f. 6-9. Çka pas Ramazanit, f. 9-10. Lufta e Bedrit, fitorja e parë muslimane, Sabri Bajgora, f. 16-17. Ramazani ka traditë gjithandej, Elez Osmani, f. 29-30. NR. 55, SHKURT 1994 . Agjërimi, provë e devocionit dhe e realitetit shpirtëror, Avni Aliu, f. 24-25. Muaji i Ramazanit - poezi, Hysen Shabani, f. 25. Disa nga rregullat e agjërimit, përktheu Qemajl Morina, f. 26-27. Namazi i teravive, Sadik Mehmeti, f. 28. Ramazani, muaj i adhurimit, Sylejman Osmani, f. 29-30. Miku i vjetër - poezi, Ali Vezaj, f. 30. Ramazani '92, Zaim Qafleshi, f. 31-32. NR. 56, MARS 1994 Lamtumirë, muaji i mëshirës, Zaim Qafleshi, f. 30. Çka piqet nuk hiqet - reagim rreth shkrimit “Agjërimi ngarkesë për nxënësit", Redaksia, f. 31. A duhet të agjërojnë fëmijët?, Qemajl Morina, f. 32. NR. 64, JANAR 1995 Agjërimi nga aspekti medicinal, Ali Iljazi, f. 6. Agjërimi jashtë kohës së Ramazanit, Ahmed Adiloviq, f. 9. Ramazani muaj i Kur’anit, Avni Aliu, f. 10. NR. 65, SHKURT 1995 Agjërimi dhe Kur'ani, Ridvan el-Bili, f. 7. NR. 66, MARS 1995 Për një konceptim të drejtë të agjërimit islam, Fatmir Jëlliqi, f. 33. NR. 76, JANAR 1996 Ramazani gërshetim ndërmjet shpirtërores e materiales, Rexhep Boja, f. 3. Ramazani muaj i agjërimit, Sylejman Osmani, f. 5. Medreseja fton besimtarët: Zekati dhe sadakaja e fitrit e drejtë e saj, Avni Aliu, f. 8-10. Ardhja e Ramazanit - poezi, Nijazi Sulça, f. 10. Beteja e Bedrit -1, Ismet Shehibrahimoviq, përktheu Nexhmedin Hoxhaj, f. 11-13. Vendimi në prag të Ramazanit: jam shqiptar dhe besimtar, Mexhid Yvejsi, f. 46. NR. 77, SHKURT 1996 Madhërojeni Allahun për atë që iu ka udhëzuar - Këshilla e Fitër Bajramit, Qemajl Morina, f. 6-8. Beteja e Bedrit -2, Ismet Shehibrahimoviq, përktheu Nexhmedin Hoxhaj, f. 22-25. NR. 78, MARS 1996 Letër nga burgu: Ramazani im parë, Gazmend Morina, f. 2. NR. 87, JANAR 1997 Ramazani kalit njeriun: mesazh me rastin e muajit Ramazan, Rexhep Boja, f. 3. Agjërimi devotshmëri ndaj Allahut, Sylejman Osmani, f. 4-6. Si të jetojmë në Ramazan - poezi, Mexhid Yvejsi, f. 6. Vështrim mbi agjërimin, Qazim Qazimi, f. 7-10. Zeqati dhe zeqatulfitri, Qemal Mehmeti, f. 11-14. Gruaja që agjëroi pa ndërprerë 45 vjet, f. 15. NR. 88, SHKURT 1997 T'i përgjigjemi detyrave fetare dhe atdhetare - Mesazhi me rastin e Fitër Bajramit, Rexhep Boja, f. 3. NR. 98, DHJETOR 1997 Mesazhi i Kryetarit të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit, Rexhep Boja, f. 3. Agjërimi dhe sadakatulfitri, Avni Aliu, f. 12-16. NR. 99, JANAR 1998 Agjërimi i Ramazanit, Sejid Sabik, përktheu Xhabir Hamiti, f. 4-8. Kur'ani dhe hadithi mbi rregullat e agjërimit islam, Jusuf Ramiq, përktheu Shaban Basha, f. 9-11. Muaji i Ramazanit, Vehbi Sylejman Gavoçi, përktheu Ekrem Simnica, f. 12-13. Ramazani, muaj i mëshirës, Xhavit Qerimi, f. 14-15. Zekatulfitri, Idriz Xhigoli, f. 16-17. Aty ku ka Ramazan - poezi, Mexhid Yvejsi, f. 17. Meditim për Kur'anin gjatë muajit të ramazanit, Ali Iljazi, f. 20-22. Lufta e madhe e Bedrit, Fahrush Rexhepi, f. 23-26. NR. 107, DHJETOR 1998 Si të manifestohet agjërimi në sjelljet dhe veprimet e myslimanit, Qemajl Morina, f. 4-8. Porosi të arta të muajit të bekuar të Ramazanit, Ali Iljazi, f. 9-11. Muaji i Ramazanit rast ideal për transformim nga mosbesimi në besim, Agron Muçaku, 12-13. NR. 113-114, NËNTOR-DHJETOR 1999 Ramazani, muaj i mëshirës hyjnore, Sabri Bajgora, f 5-9. Agjërimi, ibadet i veçantë islam, Jusuf Kardavi, përktheu Bashkim Mehani, f. 10-12. Agjërimi i Ramazanit, Hajrullah Hoxha, f. 13-15. Dispozita e fikhut rreth Ramazanit sipas Kuduriut, Muhammed Ilahi Ashik Bereni, f. 16-21. Ramazani, forcë që realizon, Musa Vila, f. 22-23. Rëndësia e Ramazanit dhe roli i imamëve në ngritjen e vlerave shpirtërore të myslimanëve, Rexhep Boja, f. 29-30. Kush i dha besë Zotit -poezi, Ali Vezaj, f. 19. NR. 125, NËNTOR 2002 Mesazhi i Myftiut me rastin e Ramazanit, Rexhep Boja, f. 3. Veçoritë dhe vlerat e Ramazanit, Rexhep Lushta, f. 7-9. Zekati, obligim islam, Sulejman Osmani, f. 10-14. Vlera e muajit Ramazan, Bahri Simnica, f. 15-17. Hytbeja e Fitër Bajramit, f. 18. NR. 127-128, JANAR-SHKURT 2001 Një ditë xhumaje në Ramazan, Nexhat Nahi, f. 67. NR. 137, NËNTOR 2001 Ramazani, Sherif Ahmeti, f. 4-6. Muaji i Ramazanit shkollë edukimi shpirtëror, Idriz Bilalli, f. 7-9. Agjërimi nën prizmën e fikhut islam, Flamur Sofiu, f. 10-12. Ramazani dhe vlerat e tij, Rexhep Lushta, f. 13-14. Lufta e Bedrit - kthesë historike në Islam, Sulejman Osmani, f. 15-18. Leximi i Kur'anit dhe dobitë e tij gjatë Ramazanit, Musa Vila, f. 19-22. Sadakatul fitri, Resul Rexhepi, f. 23-24. Mirë se na vjen o muaj i bekuar, Mexhid Yvejsi, f. 24 Institucioni i zekatit të fitrit, Ekrem Simnica, 25-27. Namazi i teravive, Bahri Simnica, f. 28-29. Nata e Kadrit, Taxhudin Ibrahimi, f. 30-31. NR. 148, TETOR 2002 Qëndrimi i muslimanit gjatë Ramazanit, Musa Vila, f. 8-9. Agjërimi i Ramazanit dhe rregullat e i'tikafit, Flamur Sofiu, f. 10-13. Vlera e agjërimit të ramazanit, Hajrullah Hoxha, f. 14-17. Agjërimi, Husein Gjozo, f. 18-21. Roli i agjërimit në formimin e personalitetit të njeriut, Muhidin Ahmeti, f. 22-25. Agjërimi ekuilibër në mes materiales dhe shpirtërores, Xhevrije Dërguti - Vila, f. 26-27. Agjërimi fisnikërimi i shpirtit, Rexhep Lushta, f. 30-31. NR. 148, TETOR 2002 Qëndrimi i muslimanit gjatë Ramazanit, Musa Vila, f. 8-9. Agjërimi i Ramazanit dhe rregullat e 'tikafit, Flamur Sofiu, f. 10-13. Vlera e agjërimit të ramazanit, Hajrullah Hoxha, f. 14-17. Agjërimi, Husein Gjozo, f. 18-21. Roli i agjërimit në formimin e personalitetit të njeriut, Muhidin Ahmeti, f. 22-25. Agjërimi ekuilibër në mes materiales dhe shpirtërores, Xhevrije Dërguti — Vila, f. 26-27. Agjërimi fisnikërimi i shpirtit, Rexhep Lushta, f. 30-31. Ramazani, rast i mirë për thirrjen dhe këshillat islame, Bahri Simnica, f. 28-29. Sadakatul fitri, Vahidin Behluli, f. 33-36. Frymëzimi i hënës së re — poezi, Ali Vezaj, f. 32. Këshilla për ruajtjen e shëndetit gjatë agjërimit, Ferid Agani, f. 37-38. NR. 159, TETOR 2003 Energjia qytetëruese në agjërim, Zija Abdullahu, f. 17-19. Agjërimi, parim dallues në mes të vërtetës së qenies njerëzore dhe pozicionit hyjnor, Musa Vila, f. 20-22. Agjërimi shërim i shpirtit dhe i trupit, Orhan Bislimaj, f. 23-27. Agjërimi i Ramazanit dhe disa rregulla të tij, Xhafer Fejziu, f. 28-30. Ramazani kthim nga Zoti, Nexhmedin Dernjani, f. 31-32. Urtësia e agjërimit, Agim Hyseni, f. 33-34. Nxitja për agjërim, Vehbi Sulejman Gavoçi, f. 35-38. Me Kuran në muajin e Kuranit, Nail Halimi, f. 39-41, Komentimi i kaptinës Kadër, Sadik Mehmeti, f. 42-44, Kaptina Kadër, Jusuf Ramiq, f. 45-46. Nata e Kadrit, limi Krasniqi, f. 47. Bajrami: simbol i unitetit dhe humanitetit, Xhevrije Derguti — Vila, f, 48-50. NR. 170-171, SHTATOR-TETOR 2004 Dispozita e agjërimit dhe rregullat e tij, Vehbi Sulejman Gavoçi, f. 7-9. Ndikimi i agjërimit në përforcimin e besimit, Zija Abdullahu, f. 10-11. Ramazani, muaj i mëshirës, Jakup Çunaku, f. 15-17. Agjërimi dhe i'tikafi, Flamur Sofiu, f. 18-21. Sot është Ramazan, Lavdi Allahut - poezi, Mexhid Yvejsi, f. 22. Për shumë vjet muajin e njeriut, Muhamed Sytari, f. 23. Beteja e Bedrit dhe porositë e saj, Xhafer Fejziu, f. 24-25. Çlirimi i Mekkës, Fahrush Rexhepi, f. 26-28. Zekati dhe sadakatul fitri, El-Bureni, f. 29-32. Vlera e Sadakatul fitrit, Rexhep Lushta, f. 33-34. Me fat Ramazani, Husejn Kabbani, f. 35-36. NR. 182, SHTATOR 2005 Në pritje të Ramazanit, Fahrush Rexhepi, f. 10-12. Dobitë nga agjërimi, Jakup Çunaku, f. 13-15. Rregullat e agjërimit, Bahri Curri, f. 16-17. Agjërimi, edukator psikologjik, Rexhep Suma, f. 18. Nata e bekuar e Kadrit, Hajrullah Hoxha, f. 19-20. NR. 194, SHTATOR 2006 Mesazhi i Myftiut me rastin e Ramazanit, Naim ef. Tërnava, f. 4. Muaji i Ramazanit, Vehbi Sulejman Gavoçi, f. 7-9. Çfarë ke përgatitur për Ramazan, Amër Halid, f. 10-11. Agjërimi në edukimin e vetëkontrollit dhe disiplinës, Avni Aliu, f. 12-15. Merita e muajit të Ramazanit, Jusuf Kardavi, f. 16-19. Agjërimi në Kur'anin Fisnik, Sadik Mehmeti, f. 20-22. Ramazani dhe reforma shpirtërore, Rexhep Suma, f. 23-24. Vlera e Ramazanit sipas haditheve të Pejgamebrit a.s., Fitim Flugaj, f. 25-26. Ramazani, rast i mirë për thirrjen dhe këshillat islame, Bahri Ngjarje që kanë ndodhur në Ramazan, Bahri Curri, f. 27-29. Jeta, Ramazani dhe Kurani, Mexhid Yvejsi, f. 30. Agjërimi dhe diabetikët, Ali Iljazi, f 31-34, NR. 204-205, KORRIK-GUSHT 2007 Obligueshmëria e agjërimit nga urtësitë e Krijuesit, Adnan Simnica, f. 9-10. Muaji i bekuar i Ramazanit dhe ne, Muharrem Tërnava, f, 11-12. Duaja në Ramazan, Rrustem Spahiu, f. 13-14. Komentimi i ajeteve mbi agjërimin sipas Fikhut, Muhammed Ali Sabuni, përktheu Mehas Allija, f. 15-19. NR. 206, SHTATOR 2007 Qëndrime pas Ramazanit, Jusuf Kardavi, përktheu Faruk Ukallo, f.9-12. Komentimi i ajeteve mbi agjërimin sipas Fikhut - (2), Muhammed Ali Sabuni, përktheu Mehas Alija, f 13-17. NR. 216-217, SHTATOR 2008 Ramazani muaj i bekuar, Bahri Curri, 20-21. Ramazani, muaji i garave më të mëdha që përjeton bota islame, Fahrush Rexhepi, f. 22-24. Përgatitja për Ramazan — Hytbe, Sedat Islami, f. 25-26. Beteja e madhe e Bedrit, Miftar Ajdini, f 27-29. Në atmosferën e agjërimit, Avni Aliu, f. 30-34. Ramazani kryemysafiri i vitit, Rexhep Suma, f. 35-39. Dhjetë netët e fundit të Ramazanit, Rexhep Lushta, f. 40-41. NR. 218, TETOR 2008 Fitër-Bajrami vjen si një fllad i cili qetëson dhe gëzon zemrat e besimtarëve - Hytbeja e Myftiut, Naim ef. Tërnava, f. 4-5. Ndikimi i agjërimit në proceset biokimike dhe bioritëm, Ali F. ljazi, 9-11. NR. 228-229, KORRIK — GUSHT 2009 Si duhet ta presim muajin e Ramazanit, Fabrush Rexhepi, f. 5-8. Ramazani, muaj i devotshmërisë dhe pastrimit shpirtëror, Besim Mehmeti, f. 9-10. Ramazani muaji i ripërtëritjes së besimit, ymetit dhe xhematit, Muharem Omerdiç, f. 11-13. Ramazani - muaji i mësimit fetar, Ismail Bardhi, f. 14-17. Sekretet e agjërimit, Jusuf Kardavi, f. 18-21. Agjërimi Islam, Arsim Dauti, f, 22-24. Vendosmëria në agjërim dhe heqja e dyshimeve, Orhan Bislimaj, f. 25-27. Agjërimi - një dhuratë e madhe hyjnore, Ajni Sinani, f. 28-29. Vlera dhe dispozitat e agjërimit, Sabri Jonuzi, f. 30-32. Nata e Kadrit, shancë e paqes së përhershme dhe stabile, Jusuf Zimeri, f. 33-35. Mbi agjërimin me fe dhe mbi agjërimin shpirtëror, AbdulKadir Gjejlani, f. 36. Efektet mahnitëse të agjërimit në organizëm, Ali F. Iljazi, 41-43. Muaji i bekuar i Ramazanit dhe mirëqenia biologjike, psikosociale dhe shpirtërore e njeriut, Ferid Agani, f. 44-45. Filozofia e agjërimit, Hamdi Thagi, f. 46-48. Në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, Vedat Shabani, f. 49-51. Ramazani lartësim shpirtëror për besimtarët, Rexhep Suma, f,52-54, Rezonim në fund të Ramazanit, Rrustem Spahiu, f. 55-56. Agjërimi im i parë dhe Deriku, Zekerija Ibrahimi, f. 57. NR. 230, SHTATOR 2009 Çka pas Ramazanit?, Besim Mehmeti, f. 12-13. NR. 241, GUSHT 2010 Ramazani, muaj i gëzimit, Orhan Bislimaj, f. 5-7. Ramazani dhe pranimi i lutjeve, Adnan Simnica, f. 8-9. Aspekti shpirtëror i muajit Ramazan, Fitim Flugaj, f. 10-12. Ramazani shpëtim për njerëzimin, Rrustem Spahiu, f, 13-15. Shkolla e Ramazanit, Almedin Ejupi, f. 16-17. Nata e Kadrit, Jusuf Kardavi, f. 18-19. Agjëro ditë të caktuara të shpaguhen sa një mijë muaj!, Afrim Jusufi, 20-21. Agjërimi është për Mua, Refik Gërbeshi, f. 22-24. Aspekti edukativ dhe shëndetësor i agjërimit, Ali F. Ijazi, f. 31-32. Mjekësia dhe agjërimi, Bernard Tahirbegolli, f. 33-35. Rëndësia e Bajramit dhe manifestimi i drejtë i tij, Besart Shala, f. 39-41. Jeta, Ramazani dhe Kurani, Mexhid Yvejsi, f. 42-43. Nr. 243, tetor 2010 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 48-49. Nr. 253, gusht 2011 Mysafiri i ri po vjen, kush i shpreh mirëseardhje!?, Vedat Shabani, f. 11-12. Llogaria astronomike apo dukja e Hënës?, Driton Arifi, f. 13-15. Ramazani dhe bereqeti i tij, Behxhet Jashari, f. 16-17. Muaji ramazan dhe dobitë e tij, Ermal Bega, f. 18-20. Koha më e bekuar e vitit - dhjetë ditët e fundit t¢ Ramazanit, Zymer Ramadani, f. 20-22. Nr, 254, shtator 2011 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 6-7. Nr. 264, korrik 2012 Agjërimi ndërmjet shpirtërores dhe fizikes, Nexhat Ibrahimi, f. 14. Ramazani — muaji i devotshmërisë, Ajni Sinani, f. 17. Virtytet e agjëruesve, Vedat Shabani, f. 19. Ramazani, virtytet, vlera dhe rëndësia e tij, Fitim Gashi, f. 22. Ramazani, simbol i ndryshimit të individit dhe shoqërisë, Fejsal Spahiu, f. 25. Të sëmurët dhe dispozitat që kanë të bëjnë me ta gjatë agjërimit, Driton Arifi, f. 28. Sadakatul-Fitri, Jusuf Kardavi, f. 33. Inserte Ramazani tek shqiptarët, Refik Gerbeshi, f. 47. Nr. 265-266, gusht-shtator 2012 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 5-7. Nr. 276, korrik 2013 Ramazani muaj i adhurimit dhe i shpërblimit, Fahrush Rexhepi, f. 8. Ramazani dhe ndihma e Allahut, Orhan Bislimaj, f. 12. Fshehtësitë e agjërimit, Vedat Shabani, f. 15. Ramazani - muaji i shpëtimit, Fatmir Hadri, f. 17. Mysafiri më i mirë që na viziton, Mustafë Ahmeti, f. 19. Vlera dhe rëndësia e dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit, Fitim Gashi, f. 22. Rregulla të veçanta për agjërimin e femrave, Fehime Gashi-Jusufi, f. 25 Ramazani një shans i mirë për ne të rinjtë, Fejsal Spahiu, f. 27. Agjërimi, mburojë e besimtarit, Sedat Islami, f. 30-31. Leximi i Kuranit, Tarik Ramadan, f, 32. E mbara nisi në Ramazan, Ali Vezaj, f. 38. Përfshirja e njërit a të gjitha grupeve në dhënien e zekatit, Ejup Haziri, f. 39. NR. 277-278, GUSHT-SHTATOR 2013 Hytbja e Fitër Bajramit, Naim Tërnava, 5-6. NR. 287, QERSHOR 2014 Në pritje të muajit të bekuar të Ramazanit, Fahrush Rexhepi, f. 10-12. Ramazani dhe roli i tij në jetën e muslimanit, Musa Vila, f. 13-16. Ramazani muaj i Allahut, Qemajl Morina, f. 17-18. Agjërimi ibadet dhe edukim shpirtëror, Xhafer Fejziu, f. 18-19. Ramazani muaj i duasë, Isa Tërshani, 20-23. Namazi i teravisë dhe namazi i natës, Ragmi Destani, f. 23-26. I’tikafi dhe normat e tij, Ekrem Maqedonci, f. 27. Nata e Kadrit, Fitim Gashi, f, 28-30. Hëna letrare e Ramazanit, Hysen Matoshi, f. 31-33. Ligjërata e Fitër Bajramit, Jusuf Kardavi, f. 34-35. NR. 297, MAJ 2015 Veçoritë e muajit Ramazan, Fitim Gashi, f. 16-17. Agjërimi, shkollë e urtësive, Ekrem Maqedonci, f. 18-20. Kultura e agjëruesit, Isa Tërshani, f. 21-23, Etika e agjërimit — hytbe, Sedat Islami, f. 24-25. Ramazani dhe synimet tona gjatë këtij muaji të bekuar, Burim Bibaj, f. 26-27. Namazi i teravisë, Driton Arifi, f. 28-30. Në përkujtim të Ramazanit, Qemajl Morina, f. 31-32. Agjërimi në aspektin shëndetësor, Teuta Borovci-Jaha, f. 33-35. NR. 308, MAJ 2016 Vlera e muajit Ramazan dhe të mirat që sjell ky muaj, Fahrush Rexhepi, f. 21-22. Ramazani, muaj i humanizmit dhe unifikimit të radhëve të besimtarëve, Rexhep Suma, f. 23-26. Agjërimi dhe disa nga dobitë e tij, Isa Tërshani, f, 27-29. Dispozitat e prishjes dhe mosprishjes së agjërimit, Ekrem Magedonci, f. 30-33. Porositë e luftës së Bedrit, Xhafer Fejziu, f. 34-36. Nata e Kadrit, Bajrush Ahmeti, f. 37-40. Dobitë e agjërimit nga perspektiva psikologjike, Ardiana Hajraj, f. 41-43. NR. 309, QERSHOR 2016 Hytbeja e Fitër Bajramit!, Naim ef. Tërnava, f. 6-8. NR. 319, MAJ 2017 Agjërimi (savmi) në Kuran, Azmir Jusufi, f, 23-25. Vërtetimi i muajit Ramazan, Vehbi Suleiman Gavoçi, f. 26-27. Filozofia shpirtërore e muajit Ramazan, Rexhep Suma, f. 28-31. Ramazani, faktor në edukimin e besimtarit, Musa Vila, f. 32-34. Lamtumira e Ramazanit dhe pritja e Bajramit - hytbe, përshtati Miftar Ajdini, f. 35-37. NR. 320, QERSHOR 2017 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 5-6. NR. 330, PRILL 2018 Si ta presim mikun e dashur, Ramazanin, Amër Halid, f. 13-16. Parapërgatitjet për muajin Ramazan, Vedat Shabani, f. 17-19. Në vigjilje të Ramazanit!, Artan Musliu, f. 20-22. Kurani dhe hadithi për rregullat e agjërimit islam, Jusuf Ramidi, f. 23-25. Ramazani — muaji i Kuranit famëlartë, Azmir Jusufi, f. 26-27. Ramazani, muaj i edukimit dhe ndryshimit, Isa Tershani, f. 28-29. Bajrami i Ramazanit mes së kaluarës dhe trendeve të reja ndër shqiptarë, Nexhat Ibrahimi, f. 30-32. Beteja në Bedër, përktheu Ajni Sinani, f. 33-38. Ramazani dhe Jusufi a.s. — poezi, Imi Rexhepi, f. 78. NR. 341, PRILL 2019 Muaji i Ramazanit, Vehbi Suleman Gavogi, f. 18. Agjërimi — një dhuratë e madhe nga Allahu, Ajni Sinani, f. 21. Agjërimi në rrafshin e mjekësisë bashkëkohore, Ali F, jazi, f. 25. Leximi i Kuranit në Ramazan, Bali M. Sadiku, f. 23. NR. 342, MAJ 2019 Hytbeja e Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f. 5. Përkushtimi pas Ramazanit, Vedat Shabani, f. 21. NR. 352-353, MARS-PRILL 2020 Agjërimi i muajit Ramazan, Resul Rexhepi, f. 9. Ramazani - Muaji i mëshirës dhe i bujarisë, Ajni Sinani, f. 14. Agjërimi është mburojë..!, Muhamed B, Sytari, f. 17. Mirëpritja e Ramazanit, Valon Myrta, f. 19. Ramazani është muaj i ndërtimit të umetit, Ilmije Kuqi, f. 22. Kandilat e Ramazanit në kohën e pandemisë..., Mehas Alija, f. 26. Dituri të nevojshme për agjërimin, Muhamed Stublla, f. 27. NR. 364, MARS 2021 Rëndësia e agjërimit, Resul Rexhepi, f. 8. Agjërimi — një nga pesë shtyllat e Islamit, Ajni Sinani, f. 11. Agjërimi dhe klasifikimi i tij juridik në Islam, Ekrem Magedonci, f. 15. Cka e prish dhe çka nuk e prish agjërimin, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, f. 18. Agjërimi kaza dhe kefareti, Nexhmi Hoxha, f. 22. Nata e Kadrit dhe fshehtësitë e madhështisë së saj, Driton Arifi, f. 25. Namazi i teravisë, kuptimi dhe ligjshmëria, Abdulkerim Zejdan, f. 28. Sadekatul fitri, Imije Kuqi, f. 30. Malli për Ramazanin, Mehas Alija, f. 33. Ramazani, muaji i së vërtetës, Nashit Ferati, f.35. Mësimet pedagogjike nga lufta e Bedrit, Naser Ramadani, f. 37. Prangosja e shejtanëve në Ramazan, Ragmi Destani, f. 39. Gruaja në Ramazan, Mihana Goga — Bekteshi, f. 41. Përse Ramazani shndërrohet në një muaj zbavitjeje, në vend të një muaji shpirtëror?, Mustafa Mahmud, 43. I kthyer te Zoti në Ramazan, Mesud Sabri, f. 44. Agjëruesit - njerëz me kulturë të lartë civilizuese, Ali F. Iljazi, f. 46. NR. 365, PRILL 2021 Disa njohuri themelore lidhur me sadakatul-fitrin, Resul Rexhepi, f 10. Bajrami i Ramazanit, Muhidin Ahmeti, f. 13. Ibadetet t’i vazhdojmë edhe pas Ramazanit, Mihana Goga, f. 16. NR. 376, MARS 2022 Mirë se vjen muaji i madhërishëm Ramazan, Muhidin Ahmeti, f. 10-12. Ta presim Ramazanin sikur të jetë i ‘fundit, Ali F. Ijazi, f. 13. Takimi me Ramazanin, Husein Gjozo, f. 14-15. Agjërimi, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, f. 16-19. Agjërimi i të Dërguarit a.s., Nexhmi Hoxha, f. 20-23. Agjërimi, shpresë për Rejjanin, Bajram Zeqiri, f. 24-26. Po të presim me mall, Blerim Muslin, f. 27. Ramazani dhe agjërimi, Isa Tërshani, f. 28-30. Ramazani, ilaqi i trupit dhe shpirtit, Mihana Goga-Bekteshi, f, 31-33. Ramazani në shkrimet e hafëz Ali Korgës, Abdullah Klinaku, f. 34-36. NR. 377, PRILL 2022 Le ti vazhdojmë adhurimet edhe pas Ramazanit - editorial, Ajni Sinani, f. 4. Page e dashuri për të gjithë, e jo konflikte, urrejtje e mosdurim -hytbeja e Fitër Bajramit, Naim Tërnava, f. 5-6. Reflektime të Ramazanit në besim dhe sjellje — ligjërata e Fitër Bajramit në manifestimin, qendror, Bahri Hoxha, f. 7-9. Në përcjellje të Ramazanit, Isa Tërshani, f. 21-22. NR. 388, MARS 2023 Aroma e këndshme e muajit që ngjallë shpresën për ndryshim, editorial, mr. Driton Arifi, f. 4 Përsiatje shkencore rreth ajeteve të agjërimit (1), Mr. Samir Zullufi, f. 5-7 Si e prisnin të parët Ramazanin?, Rashit Zylfiu, f. 8-9 Përcaktimi i fillimit të Ramazanit, syfyrit dhe iftarit, dr. Muhamed Stublla, f. 10-13 Dispozita për agjëruesen e Ramazanit, dr. Violeta Smajlaj, f. 14-16 Agjërimi në vendet që kanë gjatësi të disbalancuar të ditës e të natës, Bashkim Aliu, f. 17-20 Përfitimet shëndetësore të agjërimit, Dren Qerimi, f. 21-23 NR. 389, PRILL 2023 Kurani, libri që vuan miësinë e ngrohtë të myslimanëve, editorial, mr. Driton Arifi, f. 4 Shoqërimi me Kuranin në Ramazan, hfz. Mehas Alija, f. 5-7 Agjërimi në këndvështrimin kuranor, dr. Valmire Batatina - Krasniqi, 8-10 Përsiatje shkencore rreth ajeteve të agjërimit (2), mr. Samir Zullufi, f 11-13 Vlerat edukative të Ramazanit, dr. Ejup Haziri, f. 14-17 Agjërimi si vlerë sociokulturore, dr. Xhevdet Rusinovci, f. 18-19 Ndërtimi i karakterit ndërmjet këshillave të psikologut dhe praktikimit të agjërimit të Ramazanit, mr. sci. mjek. Adem Zalihiq, f 20-22 Ramazani, thesar që nuk shteron, Mihana Goga — Bekteshi, f. 23-24 Ramazani, muaj i fitoreve, Blerim Musliu, f. 25-26 Itikafi dhe dhjetë netët e fundit të Ramazanit, Nehat Shehu, f. 27-29 Nata e Kadrit, vlera dhe shfrytëzimi i saj, dr. Selatin Mehani, f. 30-33 Dhënia e sadakatul fitrit në para - kundërvlerë monetare, Jusuf Zimeri, f. 34-37 Roli i zekatit dhe sadakatul fitrit në mbarëvajtjen e jetës fetare të myslimanëve në trojet shqiptare, Vahidin Beluli, f. 38-40 Bajrami, festë për myslimanët, Nexhmi Hoxha, f. 41-43 NR. 390, MAJ 2023 Vendi ynë merr peshë e kuptim, vetëm me bijtë e bijat e saj – hytbeja e Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava, me rastin e festës së Fitër Bajramit, Naim ef. Tërnava, f.5-6 Ndikimi dhe porositë e Ramazanit, dr. Muhamed ef. Stublla, f. 7-10 Ruajtja dhe kultivimi i asaj që e përvetësuam në Ramazan, mr. Muharrem Bryma, f. 15-16 Përfundim Nga kjo përmbledhje mund të shihet se materialet kushtuar Ramazanit janë të shpërndara në 67 numra ose 15% e numrave të revistës në total (duke llogaritur me këtë rast numrin 390 si të fundit kur janë publikuar materiale për Ramazanin). Ndërsa sa u përket artikujve, janë 328 artikuj që nga aspekte dhe perspektiva të ndryshme kanë trajtuar Ramazanin, agjërimin dhe gjëra që lidhen në një ose formë tjetër me to. Kjo flet për përkushtimin e përhershëm të revistës për muajin Ramazan, përkushtim ky që, me lejen e Zotit, do të vazhdojë edhe në të ardhmen! ______________________________ 1. Versioni fillestar i këtij punimi është prezantuar si ide në tryezën Sfidat bashkëkohore të periodikut të Bashkësisë Islame të Kosovës, e organizuar nga Kryesia e BIK-ut, përkatësisht Drejtoria për Shtyp dhe Botime, përkitazi me publicistikën e BIK-ut dhe të ardhmen e saj, më 10 mars 2022.
  LUTJE TË VEÇANTA TË PROFETIT MUHAMED A.S. PËR YMETIN
LUTJE TË VEÇANTA TË PROFETIT MUHAMED A.S. PËR YMETIN Abstrakt Lidhja e Profetit Muhamed a.s. me ymetin ishte e veçantë. Nuk ishte vetëm kryerja e misionit me besnikërinë dhe përkushtimin më të madh ajo për të cilën karakterizohej kjo lidhje, por edhe aspekti emocional dhe shpirtëror i saj. Kurani dhe Syneti na ofrojnë dëshmi e prova përkatëse për këtë lidhje dhe këto dimensione të saj. Lutja për ymetin është një shembull konkret i kësaj lidhje. Në këtë punim, ne do të ofrojmë një përmbledhje lutjesh të veçanta të Profetit a.s. për ymetin, lutjet për t’i shpërblyer me tûba. Më saktë, do të prezantojmë shtatë hadithe me këtë tematikë, duke i paraprirë me një shpjegim për tȗba-në dhe domethënien e saj. Lexoje artikullin e plotë në: https://sedatislami.files.wordpress.com/2024/01/lutjetevecanta.pdf
  Këshilla të arta nga Hasan Basriu
Ai që bëhet objekt dyshimi, nuk do të ketë shpërblimin e përgojimit (ndaj tij). Ai që vepron pa dije është sikur ai që udhëton pa adresë. Allahu nuk i ka bërë kufij tjetër punës së besimtarit pos vdekjes. Lexoni në Kur’an (Hixhr: 99): “Adhuroje Allahun deri të të vjen vdekja.” Allahu xh.sh., muajin e Ramazanit e bëri fushë garimi për krijesat e Tij në të cilën garojnë me adhurimet për Të për tek kënaqësia e Tij. Një grup njerëzish garuan dhe fituan ndërsa disa të tjerë mbetën mbrapa dhe humbën… Besimtar është ai që bën punë të mira dhe ka frikë ndërsa hipokrit është ai që bën vepra të këqija dhe ndjehet i sigurt. Besimtari do të vazhdojë të jetë mirë për aq kohë sa kur flet, flet për Allahun, dhe kur vepron, vepron për Allahun. Besimtari kur ta ndreq mendimin (të mendojë mirë për Allahun), e ndreq edhe veprën. Besimtari nuk ngutet derisa derisa ta verifikojë (rastin). Bëhuni kureshtarë të merrni pjesë në ceremonitë e varrimit për shkak se në to ka tre lloje të shpërblimit: shpërblim për ngushëllimin, shpërblim për faljen e xhenazes dhe shpërblimin për mbulimin e saj me dhé. Bindje e dobët konsiderohet kur ti ke më shumë besë në atë që posedon në dorën tënde se në atë që është në dorën e Allahut. Braktisja e të marrit është afrim tek Allahu i madhëruar. Durimi është thesar mirësie të cilin Allahu xh.sh., ia jep vetëm besimtarit fisnik. E drejta e babait është më e madhe ndërsa respekti për nënën është më i obliguar. Është formë e tradhtisë ta shpalosësh sekretin e vëllait tënd. Festë është secila ditë në të cilën nuk mëkaton. Fjala pa vepër nuk vlen, sikur që fjala dhe vepra nuk vlejnë pa nijet. As nijeti, bashkë me fjalën e veprën, nuk vlejnë nëse nuk janë në përputhje me sunnetin. Fqinjësi e mirë nuk konsiderohet të heqësh dorë nga keqtrajtimi i fqinjit por ta përballosh keqtrajtimin e tij. Hasan Basriu kishte parë Ferkadin, një asket, që kishte veshur një xhybe të punuar nga leshi. E kishte kapur për dore dhe i kishte thënë: Devotshmëria nuk është në këtë rrobë. Devotshmëria është diç që zë vend në zemër dhe dëshmohet me vepra e punë. Hasan Basriu, në koment të ajetit “Thuaju (o Muhamed): “Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu do t’ju dojë dhe t’jua falë gjynahet!…” [Ali Imran: 31], ka thënë: Tregues i dashurisë së Zotit ndaj besimtarëve është që besimtarët ta pasojnë Sunentin, sikur që tregues i dashurisë së tyre ndaj Allahut është pasimi i Sunnetit të Muhammedit a.s. Istigfari ynë ka nevojë për istigfar. Kam lexuar në nëntëdhjetë vende në Kur’an se si Allahu ua ka caktuar robërve furnizimin dhe ua ka siguruar atë, ndërsa në vetëm një vend kam lexuar për djallin i cili i frikëson robërit me varfri. Megjithëkëtë, ne dyshojmë në fjalën e thënë nëntëdhjetë herë nga i Vërteti ndërsa i besojmë fjalës së gënjeshtarit edhe pse e thotë vetëm një herë?! Kam parë njerëz që kanë shpenzuar paratë e kanë kursyer gjuhën ndërsa pas tyre kam takuar njerëz që kanë kursyer paratë por jo edhe gjuhët e tyre. Kam takuar njerëz të cilët kanë qenë më kureshtarë për të ruajtur kohën se që jeni ju për të ruajtur paratë tuaja. Kam takuar Sahabet dhe kam jetuar gjatë në mesin e tyre. Iu betohem në Allah, më shumë janë ruajtur ata nga hallalli se sa ju nga harami! Kapitali i besimtarit është feja e tij; kur ta humbë atë, e humb edhe fenë. Kërkoje dijen por jo në llogari (dëm) të adhurimit dhe kërkoje adhurimin por jo në dëm të dijes, për shkak se kush vepron pa dije bën dëm më shumë se sa që rregullon. Kërkojeni diturinë dhe zbukurojeni atë me seriozitet dhe mirësjellje. Këshilloji njerëzit me veprat tua, jo me fjalët tua. Kur’ani është shpallur që të punohet sipas tij ndërsa disa njerëz e kanë kuptuar leximin e tij si veprim sipas tij. Kush e marron vëllain duke i përmendur një mëkat prej të cilit ai tashmë është penduar, Allahu do ta sprovojë me të. Kush nuk shfaq edukatë me Allahun mbi tokë, do ta edukojë Allahu nën tokë. Lëmoshë është dhe ta takosh vëllain duke i buzëqeshur! Matet ngjyra e dijetarëve me gjakun e dëshmorëve, fiton e para. Më shumë preferoj shpërblimin e të qenit në shërbim të vëllait mysliman se të kaloj një muaj të tërë në i’tikaf. Më shumë shpresoj në të mençurin që më largohet se në budallain që më afrohet. Mirë i ke punët për sa kohë që kur flet e vepron, flet e vepron për hir të Allahut! Modesti d.t.th., të dalësh nga shtëpia dhe këdo që ta takosh nga myslimanët ta shohësh më të mirë se ti. Mos u mashtro e të thuash: ‘Njeriu është me ata që i do!’ sepse ti nuk do të jesh pjesë e mirëbërësve nëse nuk i ke edhe veprat sikur të atyre… Muslimanit i shkon një kohë dhe i vjen tjetra ndërsa ai është në të njëjtën gjendje, me një fytyrë dhe me të njëjtën këshillë. Është hipokriti ai që ndryshon që të shfrytëzojë çdo gjeneratë dhe të merr pjesë në çdo fitim. Namazi, në të cilin nuk prezanton edhe shpirti, është më afër ndëshkimit se shpërblimit.” Ndodhë që njeriu për shkak të një mëkati të bërë të privohet nga namazi i natës. Në dunja janë dija dhe adhurimi ndërsa në ahiret është Xhenneti. Në të kaluarën atë që i jepte vëllait një dërhem hua e konsideronim koprrac sepse ne zhvillonim marrëdhëniet ndërmjet vete mbi bazën e bashkëpunimit dhe altruizmit. Në të kaluarën njeriu e kërkonte dijen ndërsa nuk kalonte gjatë e dija reflektonte pozitivisht në përkushtimin shpirtëror, udhëzimin, gjuhën dhe dorën (veprat) e tij. Nëse i ke dy ditë të ngjashme je në humbje, e nëse të djeshmen e ke më të mirë se të sotmen ti je i privuar. Nëse mësuesi nuk ndan drejtësi me fëmijët (nxënësit) llogaritet zullumqar. Nëse vëren se zemra të është vrazhdësuar, afroje tek dhikri. Nuk do të mund ta duash Allahun përderisa nuk e do bindjen dhe nënshtrimin ndaj Tij. Nuk e ka kuptuar fenë ai që nuk ruan gjuhën e tij. Nuk e mendoj Allahun si ndëshkues të njeriut që kërkon falje (bën istigfar)!- tha Hasan Basriu. Përse?- e pyetën. Si mund ta inspiroj për kërkim falje e pastaj ta ndëshkojë?- u përgjigj. Nuk ka pasuri më të madhe se të kesh Kuranin, dhe as varfëri më të madhe se të jesh pa të. Nuk konsiderohet dashuri për dynjanë kërkimi i gjërave që ta përmirësojnë gjendjen në të (dunja), sikur që nuk konsiderohet asketizëm në dynja braktisja e një gjëje të nevojshme që braktisja nuk mund tua përmbushë atë. Njerëzit janë tre lloje: disa janë sikur ushqimi që nuk bën pa të, disa janë sikur ilaçi që të duhen në ndërkohë ndërsa disa janë sikur sëmundja që askush nuk e do. Njeriu dëshpërohet për shkak të mëkateve sepse mëkati zhduk udhëzimin dhe dijen. Allahu thotë: “Kur ata u shmangën nga e vërteta, Allahu ua shmangu zemrat nga udhëzimi…” [Saf: 5] Njeriu do të vazhdojë të jetë i begatuar për aq kohë sa e di atë që shkakton shkatërrimin e veprës së tij. Një grup njerëzish janë shkatërruar nga dëshirat e faljes dhe shpresat për mëshirë derisa kanë dalë nga kjo botë ndërsa nuk kanë vepra të mira. Një natë, Hasan Basriu ndërsa lutej e përsëriste shpesh këtë dua: O Allah, fale atë që më ka bërë padrejtësi! Dikush që e dëgjoi duke e bërë duanë, e pyeti: Po lutesh për ata që të kanë bërë padrejtësi aq shumë saqë më bëre të dëshiroja të isha unë ai që të kam bërë padrejtësi! Si të mos lutem, kur Allahu thotë në Kur’an: “…e kush falë dhe pajton, shpërblimi i tij është te Allahu…” (Shura: 40) Pendim i sinqertë është ta urresh mëkatin që e ke dashur dhe të kërkosh falje sa herë ta kujtosh. Personalisht, më me dëshirë ia kryej një myslimani një nevojë se të fali njëmijë rekate (namaz vullnetar). Për të marrë mësim ka shumë raste por ata që marrin mësim janë të paktë. Po të kishin mynafikët bishta, zor se do të gjeje hapësirë në rrugë për të ecur. Po të mos ishin tre gjëra, njeriu nuk do ta ulte kokën: vdekja, sëmundja dhe varfëria. Që t’ia përmbush një nevojë vëllait mysliman më është më e dashur se sa të qëndrojë në itikaf një muaj. Sa kohë e mirë është dimri për besimtarin! Nata e tij zgjatet, e ai falet, ndërsa dita shkurtohet, e ai agjëron! Sa madhështorë janë ithtarët e të vërtetës! Për Zotin, njerëzit më shumë i janë druajtur shkopit të Omerit r.a. se shpatës së Haxhaxhit! Sahabet punuan ndërsa nuk u lëshuan në shpresa të rrejshme. Sëmundja është zekati i trupit ashtu sikur që sadakaja është zekat i pasurisë. Trupi që nuk sëmuret është sikur pasuria për të cilën nuk jepet zekat. Shëroje zemrën tënde sepse përmirësimi i saj është ajo që Allahu kërkon prej robërve. Shite dynjanë për ahiret, i fiton të dyja! Shpeshtojeni istigfarin ngase ju nuk e dini se kur zbret mëshira. Shtrëngimi i duarve (përshëndetja dorë për dore) shton dashurinë. Të darkosh me nënën tënde që ta bësh të kënaqur e të lumtur për mua ka më shumë vlerë se të bësh një haxh vullnetar. Të këqijat e vjetra trajtoni me mirësi të reja sepse nuk ka gjë që e largon një të keqe të kaluar si një e mirë e tanishme. A nuk ka thënë Allahu xh.sh.: “…veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija…” [Hud: 114] Urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja, ndryshe do të bëheni (merreni) për këshillë. [Kuptimi: Nëse nuk urdhëroni për të mirë, Allahu do t’iu sprovojë me bela e fatkeqësi duke iu bërë që të tjerët të marrin mësim nga gjendja në të cilën jeni.] Vaiz (këshillues/predikues) është ai këshillon njerëzit me veprat e tij para se t’i këshilloj me fjalët e tij. Varri e han mishin dhe dhjamin por jo edhe imanin. Vlerësoni njerëzit sipas veprave, jo sipas fjalëve, sepse Allahu nuk ka lënë fjalë pa mos ia vënë edhe një vepër si argument, që e vërteton apo përgënjeshtron atë. Nëse e dëgjon një fjalë të mirë prej dikujt, mos u ngut ta vlerësosh thanësin e saj. Prit të shohësh nëse edhe veprat i ka të mira. Nëse po, atëherë vëllazëroje, duaje dhe miqësoje. Ndryshe, nëse fjala nuk i përputhet me veprën, atëherë çfarë tjetër të duhet për ta ditur se nuk është i mirë. Ik prej tij që të të mos tradhtojë!’ Zemrat e njerëzve prishen për shkak të gjashtë gjërave: 1) bëjnë mëkate duke shpresuar se do të pendohen; 2) mësojnë por nuk punojnë sipas dijes; 3) e nëse punojnë sipas saj (dijes), nuk janë të sinqertë; 4) hanë nga furnizimi i Allahut por nuk e falënderojnë; 5) nuk ndahen të kënaqur me ndarjen-caktimin e Allahut, si dhe 6) varrosin të vdekurit e tyre por nuk marrin mësim. Zini sa më shumë shokë besimtarë sepse ata ndërmjetësojnë në Ditën e Kiametit.
  Degët e Besimit: 03. DASHURIA PËR ALLAHUN DHE DASHURIA PËR HIR TË TIJ
Degët e besimit 03. DASHURIA PËR ALLAHUN DHE DASHURIA PËR HIR TË TIJ Dashuria për Allahun dhe për hir të Tij është më shumë se ndjenjë dhe emocion, është koncept i cili në formë dhe përmbajtje përcaktohet nga feja. Është, më qartë, vet besimi. Ta besosh Allahun e mos ta duash, nuk bën, sikur që nuk bën as ta duash nga njëra anë e të veprosh në kundërshtim me atë që Ai porosit në anën tjetër. Se çfarë nënkuptojnë dashuria për Allahun dhe për hir të Tij dhe se si reflektojnë në sjelljet dhe veprimet e besimtarit do të shpjegohet në këtë ligjëratë. https://youtu.be/pF26bu-jzaE
VIDEOS / YOUTUBE
Ajeti prezantues i Kuranit Tipare te Kuranit Agjerimi me perket Mua Rrefimet me te bukura
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013