Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika bashkëkohore Opinione dhe reagime Studime dhe hulumtime Kontakt
  LËVIZJA E PËRKTHIMIT NË HISTORINË E CIVILIZIMIT ISLAM DHE ROLI I SAJ SHKENCOR, HUMAN E KULTUROR
LËVIZJA E PËRKTHIMIT NË HISTORINË E CIVILIZIMIT ISLAM DHE ROLI I SAJ SHKENCOR, HUMAN E KULTUROR
Punim i publikuar në revistën Edukata Islame, nr. 118, fq. 141-167.
 
 
https://sedatislami.wordpress.com/2019/12/27/levizja-e-perkthimit-ne-historine-e-civilizimit-islam-dhe-roli-i-saj-shkencor-human-e-kulturor/
  TRE GJËRA SHPËTUESE NË VARR

Përmbledhje

Tekstet fetare që trajtojnë jetën në varreza apo berzahun -siç e njohim në gjuhën fetare- janë të shumta dhe të ndryshme. Disa trajtojnë thjesht aspekte doktrinare, pra konfirmojnë ekzistimin e jetës në varreza, e disa trajtojnë vepra të cilat janë shkak o për shpërblim, o për ndëshkim në jetën në varreza. Ky punim në fokus ka një hadith në të cilin përmenden tre vepra të cilat ruajnë besimtarin nga ndëshkimi në varr. Qëllimi thelbësor i punimit është të zbërthejë këto tre vepra dhe të argumentojë anën shpëtuese të tyre në varr ndërsa rëndësia e tij qëndron në nxitjen për vepra të mira dhe parapërgatitjen për botën tjetër. Punimin e kemi ndarë në dy pjesë kryesore: në pjesën e parë jemi marrë me anën doktrinare të jetës në varreza ndërsa në pjesën e dytë kemi shpjeguar hadithin. Në fund kemi përshkruar disa nga rezultatet e punimit dhe literaturën e konsultuar.

 

Fjalët kyçe: varri, shpërblimi dhe ndëshkimi në varr, leximi i Kur’anit, sadakaja, shkuarja në xhami.

 

Hyrje

Në metodologjinë fetare, inkurajimi ka rëndësi të veçantë edukative. Në të fshihet sekreti i suksesit të predikimit, sepse, për të pasur sukses dhe pranim një ide, nuk mjafton vetëm të jetë e saktë dhe e vërtetë, por edhe të ofrohet në mënyrë tërheqëse[1]. Këtu qëndron arsyeja pse Kur’ani dhe Sunneti janë përplot tekste që nxisin e motivojnë për vepra të mira duke përmendur shpërblimin joshës të tyre. Rëndësia e tyre qëndron në fuqinë motivuese që ofrojnë sepse premtues i shpërblimit është Allahu xh.sh., fjala dhe premtimi i të Cilit nuk thyhen.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira, që ka bërë.” [Kur’ani: Nahl: 97]

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾

Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që Ne nuk do t’ua humbim shpërblimin punëmirëve.” [Kur’ani: Kehf: 30]

Shpërblimi për veprat e mira, pavarësisht që ndodhë edhe në këtë botë, pjesa kryesore e tij mbetet në botën tjetër, atje ku është përjetësia.

Në këtë punim shpjegohet një hadith, i cili shpërblimin për veprat e mira e trajton qysh nga momentet e para të ndarjes nga kjo botë, në jetën e varrit. Fjala është për hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurejre r.a., e në të cilin qëndron se Pejgamberi a.s., ka thënë:

«يُؤتَى الرجلُ في قبرِه فإذا أُتِيَ من قِبَلِ رأسِه دفَعَتْه تلاوةُ القرآنِ وإذا أُتِيَ من قِبَلِ يدَيه دفعَتْه الصدقةُ وإذا أُتِيَ من قِبَلِ رِجلَيه دَفَعَه مَشيُه إلى المساجدِ»

Besimtari do të ballafaqohet me dënim në varr, por, kur dënimi t’i vjen nga ana e kokës, do t’ia largojë leximi i Kur’anit; kur dënimi t’i vjen nga ana e përparme, do t’ia largojë sadakaja; kur dënimi t’i vjen nga e poshtme, do t’ia largojë ecja që ka bërë për të shkuar në xhami.[2]

Pra janë tre vepra të mira të cilat do ta mbrojnë besimtarin nga dënimi i varrit:

 • Leximi i Kur’anit,
 • Dhënia sadaka – lëmoshë, dhe
 • Shkuarja në xhami.

Këto tre vepra janë temë e këtij shkrimi, të cilat do të trajtohen nga këndi akaidologjik fillimisht e më pas edhe nga ai edukativ. Punimin e kemi ndarë në dy pjesë kryesore: në pjesën e parë kemi folur për jetën në varreza, pra trajtimin doktrinar të jetës në varreza,  ndërsa në pjesën e dytë jemi marrë me shpjegimin e hadithit të lartpërmendur, gjegjësisht anën edukative të tij. Në fund të punimit, sa për përkujtim, kemi përmbledhur disa prej gjërave që gjatë shpjegimit i kemi nënvizuar si më të rëndësishmet. Kemi përshkruar po kështu edhe literaturën të cilës i jemi referuar gjatë përgatitjes së këtij punimi.

 

 1. BERZAHU – JETA NË VARREZA

I.1. ARGUMENTE KURANORE PËR JETËN E BERZAHUT

Në Kur’anin Famëmadh ekzistojnë argumentojnë të cilat dëshmojnë për jetën në varreza, gjegjësisht shpërblimin dhe ndëshkimin në të.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre (jobesimtarëve), ai thotë: “O Zoti im, më kthe, 100. që të bëj vepra të mira në botën që kam lënë!” Kurrsesi! Me të vërtetë, kjo është një fjalë të cilën ai (kot) e thotë! Prapa (vdekjes së) tyre do të ketë një (kohë) ndarëse, deri në ditën kur do të ringjallen.” [Kur’ani: El-Mu’minunë: 99-100]

‘Kohë ndarëse’ është për qëllim jeta në varreza.

Argument tjetër nga Kur’ani, madje të marrë bazë nga Ehlu Sunneti për çështjen në fjalë, është dhe ajeti në vijim, ku Allahu përshkruan dënimin e ithtarëve të Faraonit në varr:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

Ata do të çohen para Zjarrit në mëngjes dhe mbrëmje (në jetën e varrit) e, kur të arrijë Ora (e Kiametit), do të thuhet: “Hidhni ithtarët e Faraonit në dënimin më të rëndë!”” [Kur’ani: Gafir: 46]

Natyrisht ka edhe argumente tjera që dëshmojnë për jetën në varreza por këto ishin vetëm sa për ilustrim.

 

I.2. ARGUMENTE PROFETIKE PËR JETËN E BEZAHUT

Edhe në hadithet e Muhammedit a.s., gjejmë dëshmi për jetën në varreza. Sa për ilustrim, do të mjaftojmë me dy hadithe:

Uthmani r.a., transmeton:  “Pejgamberi a.s., pasi që i vdekuri varrosej, qëndronte tek varri dhe thoshte: Kërkoni falje për vëllain tuaj dhe lutuni që Allahu ta përforcojë sepse ai tani merret në pyetje.[3]

Në një hadith tjetër të regjistruar nga Buhariu dhe Muslimi, Pejgamberi a.s., përmend dy të varrosur të cilët janë dënuar në varret e tyre për shkak të bartjes së fjalëve, gjegjësisht moskujdesit gjatë urinimit. Me atë rast, ai kishte marrë një degë të njomë të një peme, e kishte ndarë në dysh dhe e kishte vënë sipër varreve të tyre duke thënë: “Ndoshta do tua lehtësojë sado pak dënimin derisa të mos thahet.”

 

I.3. DIJETARËT PËR JETËN E BERZAHUT

Ibn Ebi el-Izz në komentarin e Akides Tahavijje, duke folur për jetën në varreza shpjegon: “Hadithet profetike që konfirmojnë dënimin dhe shpërblimin në varr për ata që e meritojnë dhe marrjen në pyetje nga melekët janë mutevatire andaj duhen besuar dhe vërtetuar. Këtu nuk po flasim për formën e këtij dënimi ose shpërblimi sepse nuk është në mundësinë tonë intelektuale njohja e një gjëje të tillë...Dije se dënimi i varrit është dënimi i berzahut, dhe se kushdo që vdes, pavarësisht se është varrosur apo jo, e kanë ngrënë egërsirat, është djegur derisa është shndërruar në hi dhe është hedhur në ajër për tu shpërndarë gjithandej, është kryqëzuar apo është fundosur në det, do ta merr hisen e dënimit që ka merituar. Shpirtit dhe trupit të tij do t’i arrijë dënimi ashtu siç i arrin të varrosurit.[4]

 

 1. TRE GJËRA SHPËTUESE NGA DËNIMI I VARRIT

 

II.1. LEXIMI I KUR’ANIT

II.1.1. Rëndësia e Kur’anit në jetën e besimtarit

Leximi i Kur’anit është një ndër veprat më të mira në fe. Besimtari më i mirë është ai që e mëson Kur’anin për vete dhe ua mëson të tjerëve[5]. Kjo për shkak të rëndësisë orientuese që ka leximi i tij në jetën e besimtarit. Mësimet e Kur’anit janë më të mirat të mundshme. Allahu xh.sh., duke na folur për këtë thotë:

﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾

Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarëve, që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë shpërblim të madh.” [Kur’ani: Isra: 9]

Kur’ani arrin të projektojë karakterin e besimtarit në formë më të përsosur të mundshme duke ia mundësuar që falë tij që të ngritët e lartësohet edhe në këtë botë[6]. Këtu mbase qëndron sekreti i lartësimit dhe gradimit të Muhammedit a.s. Ajshja r.a., kur qe pyetur për moralin apo sjelljen e tij, pati përmbledhur përgjigjen në këto fjalë: “Morali i tij ishte Kur’ani.[7]

E, nëse mësimet e tij janë më të mirat, atëherë ndërtimi i jetës sipas tyre nuk ka si të mos prodhojë lumturi në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër. Ky angazhim i tyre në Kur’an është quajtur ‘tregti që nuk dështon.[8]’ Kjo për shkak se ata që e duan Kur’anin, e mësojnë dhe e pasojnë atë, i do Allahu dhe i veçon nga të tjerët. Pejgamberi a.s., ka thënë: “Allahu xh.sh., ka evlija (miq dhe të dashur) nga njerëzit! O i Dërguari i Allahut, e kush janë ata? -e pyetën. Tha: Ata janë ithtarët e Kur’anit, të dashurit e Allahut dhe të veçuarit e Tij![9]

Në fakt, është premtim i Allahut se ata që i mbahen udhëzimeve të Tij do të jenë të shpëtuar në të dy botët. Në kaptinën Taha, ajeti 123, Allahu xh.sh., na premton:

﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾

“...kush do ta pasojë udhëzimin Tim, as nuk do të humbë, as nuk do të bjerë në mjerim.

Ibn Abbasi r.a., duke komentuar këtë ajet, shpjegon se, kushdo nga besimtarët që i përmbahet fjalëve të Allahut xh.sh. në këtë jetë do të gjejë udhëzimin, ndërsa në botën tjetër shpëtimin[10].

Pra, nuk është thjesht leximi ai që i garanton besimtarit mirësitë e Kur’anit por praktikimi i tyre në jetë. Allahu xh.sh., thotë:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَـٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾

Ata që u kemi dhënë Librin dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur, ata besojnë vërtet në të...” [Kur’ani: Bekare: 121]

Ibn Mes’udi, duke e komentuar këtë ajet, shpjegon se leximi i njëmendtë i Kur’anit nënkupton ta lejosh atë që është e lejuar, ta ndalosh atë që është e ndaluar, ta lexosh ashtu siç e ka shpallur Allahu duke mos ua ndërruar fjalëve vendin e tyre (pra duke mos i shtrembëruar) dhe as duke mos i interpretuar ashtu siç nuk interpretohen[11].

Nëse Kur’ani ka këtë prani në jetën dhe veprimtarinë tonë, atëherë efektet e tij shpëtuese fillojnë që nga momenti i vdekjes.

II.1.2. Kur’ani si shpëtues në varr

Fetarisht, njeriu do të shpërblehet dhe ndëshkohet në varr, varësisht nga veprat që ka bërë sa ka qenë gjallë, dhe se veprat e tij të mira do të mbarojnë atë në varr[12]. Në një hadith të gjatë, të regjistruar nga Imam Ahmedi, përveç tjerash qëndron: “...besimtarit në varr i vjen një burrë me fytyrë të bukur, rroba të bukura dhe erë të këndshme, dhe i thotë: Përgëzohu me atë që të kënaq, kjo është dita që të është premtuar! Kush je ti?- e pyet besimtari, sepse fytyra jote është fytyra e atij që sjell sihariq? Unë jam vepra jote e mirë! -i përgjigjët....[13]

Pra, veprat e mira marrin trajtë njeriu dhe e mbrojnë besimtarin. Padyshim, ndër veprat e mira është edhe leximi i Kur’anit. Pejgamberi a.s., për kaptinën e gjashtëdhjeteshtatë të Kur’anit, kaptinën el-mulk ka thënë: “Kaptina el-mulk është mbrojtëse nga dënimi i varrit.[14]

Ndërsa lexojmë hadithin bazë, mendja na shkon tek disa pyetje:

 • Përse u përzgjodh Kur’ani të na mbrojë nga dënimi i varrit? Cila është lidhja e tij me varrin?
 • Përse u përzgjodh të na mbrojë nga pjesa e sipërme e trupit, koka pra?

Mungesa e Kur’anit, si lexim dhe praktikë, jetën e njeriut e shndërron në gërmadhë dhe varrezë. Pejgamberi a.s., na ka mësuar se është Kur’ani ai që shtëpitë tona i kthen në ndërtesa të qeta e të sigurta banimi. Në hadithin e regjistruar nga Muslimi qëndron: “Mos i shndërroni shtëpitë tuaja në varreza, (lexoni Kur’an në to sepse) djalli ikën nga shtëpia në të cilën lexohet kaptina el-bekare.

Pra, ne duke lexuar Kur’an, shtëpitë tona i kthejmë në ambiente të sigurta. Ky efekt i sigurisë depërton edhe në varr, të cilin, nga diç e frikshme, e ngushtë, vetmuese, e kthen në diç ku besimtari gjen qetësi dhe shoqëri. A nuk përmendëm më lartë hadithin e Muhammedit a.s., se si veprat e mira besimtarit i shndërrohen në shoqërues në varr?

Ndërsa arsyeja pse Kur’ani na mbron kokën në varr mund të qëndrojë në atë se, në të gjallë të besimtarit, është ruajtur në kokë, andaj edhe e mbron kokën. Në një hadith përmendet dhe namazi, i cili përbëhet nga Kur’anit dhe lutjet, si mjet që mbron besimtarin nga koka[15]

II.1.3. Kur’ani si ndërmjetësues në ahiret

Kur’ani është shoqërues që besimtarit nuk i ndahet as pasi të hyjë në Xhennet. Në Ditën e Llogarisë ndërmjetëson për të[16], ndërsa në Xhennet ndikon në rritjen e gradave të tij[17].

 

II.2. LËMOSHA

II.2.1. Vlera

Lëmosha ka rëndësi të madhe në fe. Shpërblimi për të është i shumëfishuar. Ajo i ngjan një kokrre gruri nga e cila mbijnë shtatë kallinj në secilin prej të cilëve ka nga njëqind kokrra.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të Allahut, i shëmbëllejnë atij që mbjell një kokërr nga e cila dalin shtatë kallinj, ku secili kalli ka nga njëqind kokrra. Allahu ia shton (shpërblimin) edhe më tepër kujt të dëshirojë; Allahu është Mirëbërës i madh dhe i Gjithëdijshëm.” [Kur’ani: Bekare: 261]

Duke qenë se ka të bëjë me anën materiale, pra me atë që njeriu e do dhe sakrifikon për të, atëherë dhënia e lëmoshës është përshkruar si shenjë dhe tregues i besimit, ndryshe vështirë se do të kishte ndonjë gjë që e motivon aq shumë sa besimi për të dhënë. Muhammedi a.s., ka thënë: “Lëmosha është dëshmi.[18]

Lëmosha, si e këtillë, ka efekt të madh në faljen e mëkateve. Në hadithet e Muhammedit a.s., qëndron se: “Lëmosha shuan zemërimin e Allahut.[19]”, “Lëmosha shuan mëkatin ashtu siç uji shuan zjarrin.[20]

Nga këtu, nuk ka si të mos ketë efekt shpëtues në varr.

II.2.2. Efekti shpëtues i sadakasë në varr

Ibrahim Nah’iu, siç citohet nga Ibn Kajjimi, duke numëruar të mirat e shumta të lëmoshës apo sadakasë, përmend edhe këtë të shpëtimit në varr. Në fakt, ai i referohet një rregulli fetar sipas të cilit ‘shpërblimi është sipas llojit të veprës.[21]’ Pra, përderisa besimtari jep lëmoshë, ai e ndihmon një besimtar, andaj edhe meriton ndihmën e Allahut xh.sh. Në të vërtetë, këtë lloj ndihme Allahu xh.sh., besimtarit ia konsideron hua, të cilën ia kthen shumëfish (Kur’ani: Bekare: 245). Një nga format e kthimit është dhe ofrimi i sigurisë. Ja çfarë thotë Allahu xh.sh., për ata që japin lëmoshë:

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre; ata nuk do të kenë pse të frikësohen apo pikëllohen.” [Kur’ani: Bekare: 274]

Se lëmosha e ka këtë efekt flet edhe fakti se ajo ngel si vepër nga e cila besimtari përfiton edhe pas vdekjes. Pejgamberi a.s., ka thënë: “Kur të vdes njeriu, i ndërpritet përfitimi nga veprat me përjashtim të tre veprave: lëmoshës rrjedhëse, diturisë nga e cila përfitohet dhe fëmijës së mirë që lutet për prindin. [22]

E përse lëmosha e mbron njeriun nga zjarri që i vjen përpara qëndron në atë se njeriu ka dhënë me dorën e vet, pra me pjesën e përparme andaj edhe i mbrohet ajo pjesë nga zjarri.

II.2.3. Lëmosha vazhdon me mirësitë e saj edhe në ahiret

Në hadithet e Muhammedit a.s., gjejmë shpjegime se si lëmosha i ofron pushim dhe qetësi besimtarit në Ditën e Llogarisë. Përveç hijes nën arsh[23], lëmosha ka dhe një derë të posaçme për të hyrë në Xhennet për të gjithë ata që janë dalluar me të[24].  

 

II.3. SHKUARJA NË XHAMI

II.3.1. Vlera e ecjes për në xhami

Vepra tjetër shpëtuese në varr është ecja për të shkuar në xhami. Vlera e saj si vepër është e madhe. Pejgamberi a.s., e ka radhitur në mesin e veprave që shlyejnë mëkatet dhe rrisin gradat njëkohësisht[25]. Madje shpërblimi për namaz rritet varësisht nga hapat që bën njeriu. “Njeriu me shpërblimin më të madh për namazin është ai që larg e më larg me hapa prej xhamisë.[26]” Për këtë shkak, kur dikush nga besimtarët i kërkoi Muhammedit a.s., të zhvendosej afër xhamisë me banim meqë e kishte larg, ai ia kujtoi vlerën e ecjes për në xhami dhe shpërblimin e madh. Ecjen për në xhami, siç shënojnë Buhariu dhe Muslimi, Muhammedi a.s., e konsideronte si gosti të cilën ai përgatit Zoti robit sa herë që shkon në xhami.

 

II.3.2. Rëndësia në varr

Ecja për të shkuar në xhami nënkupton përgjigje thirrjes së Allahut xh.sh., pra është dëshmi për besimin. Ecja, siç pamë edhe në hadithet e mësipërme, nënkupton distancat jo të vogla. Madje, në disa hadithe ku temë është kjo çështje, shihet se si janë dhënë propozime për tu zhvendosur afër xhamisë apo për të blerë ndonjë kafshë për ta shaluar deri në xhami[27]. Nga këtu, ecja në distanca të mëdha nuk ka si të mos jetë shenjë e besimit.

Përse shkuarja në xhami dhe jo ndonjë vepër tjetër ka këtë shpërblim?

 • Ngase namazi është prej veprave më të rëndësishme në fe, është shtyllë e fesë.
 • Namazi është gjëja e parë për të cilën besimtari merret në llogari, andaj nëse namazi është kryer siç duhet, llogaria për veprat tjera është më e lehtë.
 • Shkuarja në këmbë shpërblehet fizikisht, pra dënimi nuk e prefshin besimtarin nga ana e këmbëve, sepse, siç përmendëm edhe më parë, shpërblimi për veprën është sipas llojit të veprës.

Shpërblimi për ecjen nuk mbaron këtu. Në botën tjetër, në ahiret, ka një përgëzim të veçantë. Duke qenë se besimtarët kanë ecur në errësirë për t’iu përgjigjur thirrjes së Allahut xh.sh., atëherë shpërblimi për ta fillimisht do të jetë një dritë, një hije nën arsh, një derë për në Xhennet[28] dhe përfundimisht Xhenneti. Pejgamberi a.s., ka thënë: “Përgëzoji besimtarët që në errësirë shkojnë për ta falur namazin me një dritë të plotë në Ditën e Llogarisë.[29]” Po kështu ka thënë: “Shtatë grupe njerëzish do të jenën nën hijen e arshit atë ditë kur nuk ka hije tjetër...njeriu zemra e të cilit është e lidhur për xhamisë.[30]” Ndërsa për shpërblimin me Xhenet, Allahu thotë:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

Dhe ata të cilët i kushtojnë kujdes kohës së namazit të tyre. (9) Të tillët janë mu ata trashëgimtarët, (10) të cilët e trashëgojnë Firdeusin, aty janë përgjithmonë.” [Kur’ani: Mu’minunë: 9-11]

 

Përfundim

Në përfundim të shpjegimit të këtij hadithi mund të nxjerrim disa mësime me rëndësi:

 • Vërtetimi i jetës në varreza dhe shpërblimi ose ndëshkimi sipas veprës së bërë.
 • Rëndësia e adhurimeve për besimtarin në këtë botë, varreza dhe botën tjetër. Adhurimi i jep kuptim jetës sonë në këtë botë, na shpëton në varr dhe na siguron Xhennetin në botën tjetër.
 • Shpërblimi sipas llojit të veprës.
 • Që këto vepra të kenë efektin shpëtues, duhet të kryhen për hir të Allahut, ndryshe nuk kemi dobi nga vepra që kryhet për syefaqësi. Gjatë shpjegimit pamë se si motiv i këtyre veprave ishte thjesht besimi.

 

Literatura e konsultuar:

Kur’ani Fisnik.

Abdullah bin Abbas, Tenvir el-mikbas min Tefsiri Ibni Abbas, përmbledhur nga: Mexhduddin Ebu Tahir Muhammed bin Ja'kub el-Fejruzabadi, (Bejrut: Dar el-kutub el-ilmijje, 1992).

Ismail bin Umer bin Kethir, Tefsiru el-Kur'ani el-adhim, ver. Sami b. Muhammed Selame, (Rijad: Dar Tajjibe li en-neshr, 1999).

Ibn Ebi el-Izz, Sherhu el-akideti el-tahavijjeh, ver. Shuajb Arnauti – Abdullah b. Muhsin Turki, (Bejrut: Muessesetu err-rrisale, 1997)

Ibn Rexheb el-Hanbeli, Ehval el-kubur va ahvalu ehliha ila en-nushur, ver. Halid Abdul Latif Seb' el-Alemij, (Bejrut: Dar el-kitab el-arabij, ed.3, 1994)

Ibn Kajjim el-Xheuzijjeh, Muhammed bin Ebi Bekr, Uddetu es-sabirine ve dhehiretu esh-shakirine, (Damask – Bejrut – Medine Munevvere: Dar Ibn Kethir – Mektebetu Dar et-Turath, ed. 3, 1989)

Sulejman bin Abdul Aziz ed-Duvejsh, Vesail et-tergib ve envauhu fi Da’veti en-Nebijj sal-laAllahu alejhi ve sel-lem, (Arabi Saudite: botim privat, 1997).

Sahihu i Buhariut.

Sahihu i Muslimit.

Suneni i Ebu Davudit.

Suneni i Tirmidhiut.

Suneni i Ibn Maxhes.

Suneni i Nesaiut.

El-mu’xhem es-sagir dhe El-Muxhem el-eusat të Taberaniut.

Et-tergib ve et-terhib të Mudhiriut.

Sahih et-Tergib, Sahih el-xhami, Sahihu Suneni Ebi Davud të Albanit.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Shih: Sulejman bin Abdul Aziz ed-Duvejsh, Vesail et-tergib ve envauhu fi Da’veti en-Nebijj sal-laAllahu alejhi ve sel-lem, (Arabi Saudite: botim privat, 1997), f. 5.

[2] Hadithin e transmetojnë Taberaniu në El-mu’xhel el-eusat dhe Mundhiriu në Et-tergib ve et-terhib. Albani konsideron se hadithi është hasen. Shih: Sahih et-Tergib, nr. 3561. 

[3] Hadithin e transmeton Ebu Davudi në Sunen ndërsa Albani në Sahihu Suneni Ebi Davud, nr. 3221, e konsideron të saktë.

[4] Ibn Ebi el-Izz, Sherhu el-akideti el-tahavijjeh, ver. Shuajb Arnauti – Abdullah b. Muhsin Turki, (Bejrut: Muessesetu err-rrisale, 1997), 2/578; 579.

 

[5] Shih hadithin 5027 në Sahihun e Buhariut.

[6] Pejgamberi a.s. ka thënë: “...Allahu i ngrit disa njerëz me këtë Kur’an dhe i ulë disa të tjerë.” Hadithin e transmeton Muslimi, nr. 817.

[7] Shih hadithin 4811 në Sahih el-Xhami.

[8] Shih kaptinën Fatir (35), ajeti 29.

[9] Hadithin e transmeton Ibn Maxheh ndërsa Albani në Sahihu Ibni Maxheh, nr. 179, e vlerëson të saktë.

[10] Abdullah bin Abbas, Tenvir el-mikbas min Tefsiri Ibni Abbas, përmbledhur nga: Mexhduddin Ebu Tahir Muhammed bin Ja'kub el-Fejruzabadi, (Bejrut: Dar el-kutub el-ilmijje, 1992), f. 267.

[11] Cituar sipas: Ismail bin Umer bin Kethir, Tefsiru el-Kur'ani el-adhim, ver. Sami b. Muhammed Selame, (Rijad: Dar Tajjibe li en-neshr, 1999), 1/403.

[12] Ibn Rexheb el-Hanbeli, Ehval el-kubur va ahvalu ehliha ila en-nushur, ver. Halid Abdul Latif Seb' el-Alemij, (Bejrut: Dar el-kitab el-arabij, ed.3, 1994), f. 52.

[13] Albani në librin Ahkam el-xhenaiz, nr. 156, e konsideron të saktë. 

[14] Hadithin e shënon Sujuti në El-xhamiu es-sagir ndërsa Albani në Sahih el-xhami, 3643, e konsideron të saktë.

[15] Shih: Sahih et-Tergib, hadithi nr. 3561.

[16] Pejgamberi a.s., ka thënë: “Lexojeni Kur’anin sepse ai ndërmjetëson për lexuesit në Ditën e Kiametit...” Hadithin e shënon Muslimi, nr. 804.

[17]I thuhet lexuesit të Kur'anit: lexo dhe ngritu dhe lexoje siç e lexoje në dynja sepse pozita jote e fundit (më e larta) do të jetë tek ajeti i fundit që lexon.” Hadithin e shënojnë Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ahmedi, ndërsa Albani e konsideron hasen sahih. Shih: Sahihu Ebi Davud, nr. 1464.

[18] Hadithin e shënon Muslimi në Sahih, nr. 223.

[19] Hadithin e shënon Taberaniu në El-mu'xhem el-eusat ndërsa Albani në Sahih el-xhami, 3759, e konsideron të saktë.

[20] Shih: Sahih et-Tergib, nr. 868.

[21] Shih: Ibn Kajjim el-Xheuzijjeh, Muhammed bin Ebi Bekr, Uddetu es-sabirine ve dhehiretu esh-shakirine, (Damask – Bejrut – Medine Munevvere: Dar Ibn Kethir – Mektebetu Dar et-Turath, ed. 3, 1989), f. 254-255.

[22] Hadithin e shënon Muslimi në Sahih, nr. 1631.

[23] Hadithin e shënojnë Buhariu 1421 dhe Muslimi 1022.

[24] Hadithin e shënojnë Buhariu 3666 dhe Muslimi 1027.

[25] Shih hadithin nr. 251 në Sahihun e Muslimit.

[26] Hadithin e shënon Muslimi në Sahih, nr. 662.

[27] Shih hadithin 663 në Sahihun e Muslimit.

[28] Hadithin e shënojnë Buhariu 3666 dhe Muslimi 1027.

[29] Hadithin e shënon Ebu Davudi ndërsa Albani në Sahihu Suneni Ebi Davud, nr. 561, e konsideron të saktë.

[30] Hadithin e shënojnë Buhariu nr. 660, dhe Muslimi nr. 1031.

  LËVIZJA E PËRKTHIMIT NË HISTORINË E CIVILIZIMIT ISLAM DHE ROLI I SAJ SHKENCOR, HUMAN E KULTUROR
LËVIZJA E PËRKTHIMIT NË HISTORINË E CIVILIZIMIT ISLAM DHE ROLI I SAJ SHKENCOR, HUMAN E KULTUROR
Punim i publikuar në revistën Edukata Islame, nr. 118, fq. 141-167.
 
 
https://sedatislami.wordpress.com/2019/12/27/levizja-e-perkthimit-ne-historine-e-civilizimit-islam-dhe-roli-i-saj-shkencor-human-e-kulturor/
  PËRSE NJERËZIT BËJNË MËKATE?

Hyrje

Në trajtimin kur’anor dhe profetik që i bëhet natyrës së njeriut, çështja e mëkatit veçohet si pikë identifikuese e tij. Njeriu mëkaton, qoftë me qëllim, qoftë pa qëllim. Por mëkati nuk është gjendja në të cilën duhet të qëndrojë ai. Thirrjet e fesë për pendim dhe kërkim falje të mëkateve janë dëshmia më e mirë për këtë që po diskutojmë.

Megjithëkëtë, disa njerëz injorojnë këto thirrje për të vazhduar me mëkate, dhe, problemi më i madh nuk qëndron në këtë por në atë se si i shohin mëkatet. Pavarësisht që disa mëkate janë të mëdha, ata marrin guximin dhe i kryejnë sikur të mos jenë fare mëkate. Hudhejfe, një nga shokët e dalluar të Pejgamberit a.s., duke na folur përkitazi me këtë thotë: “Në kohën e të Dërguarit të Allahut, ndodhte që njeriu për shkak të një fjale që nxirrte nga goja të bëhej hipokrit, ndërsa sot unë ndodhë ta dëgjoj nga goja e dikujt hiq më pak se katër herë brenda një takimi.[1] Trajtimin e kësaj dukurie e gjejmë dhe tek Enesi, shoku tjetër i Pejgamberit a.s., i cili, siç qëndron në Sahihun e Buhariut, ka thënë: “Ju po i bëni disa vepra që në sytë tuaj janë më të imta se qimja e flokut ndërsa ne, në kohën e Pejgamberit a.s., i konsideronim prej mëkateve shkatërruese.”

Në këtë hutbe do të merremi me shkaqet që çojnë në perceptime të këtilla për mëkatet dhe me trajtimin përkatës që duhet të ketë secili shkak.

 

1) Dobësimi i besimit

Mëkati nuk është tjetër vetëm se tregues i rënies së nivelit të besimit. Pejgamberi a.s., kur përshkruan mëkatarët e mëdhenj, jep shpjegime se të tillët vuajnë nga besimi i dobët. P.sh., në hadithin ku përshkruhen mëkatet e zinasë, vjedhjes dhe konsumimit të alkoolit, Pejgamberi a.s., thotë se ata gjatë realizimit të këtyre mëkateve janë pa besim.

»لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ «

Ai që bën zina, gjatë aktit të zinasë nuk është besimtar. Ai që vjedh, gjatë aktit të vjedhjes nuk është besimtar. Ai që konsumon raki, gjatë aktit të konsumimit nuk është besimtar...[2]

Humbja e besimit është humbja më e madhe që mund t’i ndodhë dikujt, megjithëkëtë, në rastin e mëkatarëve, besimi vihet në pikëpyetje për shkak të një kënaqësie fare të shkurtër, një interes material, një pije që të humb mendjen e të zbraz xhepin. Për këtë shkak, besimi dhe mëkati janë në dyluftim. Sa herë të forcohet njëri, tjetri dobësohet. Ibn el-Kajjimi ka thënë: “Fuqia e durimit të robit për të mos bërë mëkate është sipas fuqisë së besimit që ka. Sa më i fortë besimi, aq më i plotë durimi. Sa më i dobët besimi, aq më i dobët durimi.[3]

 

2) Mungesa e njohurive fetare

a) Injoranca në raport me Allahun

Pse njerëzit bëjnë mëkate shkak është mosnjohja e mjaftueshme e Allahut. Në Kur’an, duke folur për mëkatin dhe pendimin, Allahu xh.sh., na flet për këtë çështje.

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّـهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾

Me të vërtetë All-llahu pranon pendimin vetëm prej atyre të cilët bëjnë ndonjë vepër të keqe nga mosdija dhe shpejt pendohen...” [Nisa: 17]

Në shpjegim të “bërjes së mëkateve nga mosdija”, dijetarët kanë thënë:

-          Bëjnë mëkate duke mos qenë në dijeni për pozitën dhe fuqinë e Allahut, për mundësinë e Tij për ta shikuar dhe mbajtur robin nën vëzhgim,

-          Bëjnë mëkate duke mos ditur për pasojat që mund t’i kenë mëkatet dhe tërheqjen e hidhërimit të Zotit të mund ta bëjnë. Pra është injoranca e cila shpie në rebelim ndaj Zotit.

Pra, pse bëjnë njerëzit mëkate, qëndron në mosdijen e tyre për mundësitë e Allahut xh.sh.

 

b) Injoranca në raport me fenë dhe mësimet e saja

Një nga karakteristikat e fesë është ofrimi i çdo gjëje që i nevojitet njerëzve. Madje, për çdo ndalesë fetare, Zoti sjell alternativa nga hallalli. Nëse ndalohen zinaja, vjedhja, rakia, lejohen martesa, tregtia, pije të panumërta. Për më tepër, këto alternativa janë fetare. Pra, zëvendësimet janë bërë nga feja. Ta zëmë, tani që jemi në kohën e këtyre të ashtuquajturave festa të fundvitit, ne besimtarët nuk i festojmë për arsye se festat janë pjesë e fesë. Kur Muhammedi a.s., shkoi në Medinë dhe pa njerëzit tek festonin ditë të caktuara, i informoi për anulimin e tyre me arsyetimin se ato ditë janë ndërruar me ditë të caktuara prej Allahut xh.sh.[4] Pyetja ime. Kush ka mandatin që sot të del dhe të caktojë festa?! Natyrisht, këtë e bëjnë vetëm ata që kanë zemra dhe mendje të verbuara.

 

3) Nënvlerësimi i mëkateve dhe rrezikut të tyre

Problemi, siç e theksuam më lartë, nuk qëndron në kryerjen e një mëkati por shkakun dhe motivin e kryerjes së tij. Nëse njeriu ka një perceptim të caktuar për një mëkat, atëherë gjasat që ai të vazhdojë me të janë të mëdha. Të shohim sa është e gabuar dhe rrezikshme kjo qasje nga perspektiva fetare.

-          Shembulli i mëkateve, qofshin ato edhe të vogla, i ngjan shembullit të një grumbulli drurësh, që mblidhen një nga një, por që kur të ndezën përnjëherë, kur të ndizet bën flakë dhe zjarr të madh.[5]

-          Për nga aspekti i pasojave, mëkatet i ngjajnë postës, e cila dërgon tek adresa e caktuar,. Që në rastin e mëkateve është humbja e besimit. Ibn el-Kajjimi ka thënë: “Mëkatet janë postë e kufrit...[6]

-          Për nga rreziku, mëkatet kanë potencial shpërthyes në çdo moment. Ibn el-Xheuzi thotë: “Njeriu i mençur nuk duhet ta nënvlerësojë rrezikun e mëkateve sepse zjarri i tyre është (i fshehur) nën hi. Dënimi mund të vonohet, por edhe të përshpejtohet. [7]

 

4) Ndikimi i opinionit të jashtëm

Jo rrallë shkak i mëkateve është shoqëria ose rrethi. Mëkatarët janë, jo siç duan vet, por siç i duan të tjerët. Për këtë shkak edhe devijojnë. Është tregues i varshmërisë nga njerëzit. Nëse dikush gjen të vërtetën, përkrahja ose jo e njerëzve nuk duhet të jenë faktorë vendimtarë për të vazhduar me të. Kështu vepronin pejgamberët. Ja rrëfimi i Kur’anit për Salihun a.s., me popullin e vet:

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّـهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾

O populli im, - u tha ai – a e shihni, nëse unë e kam të sqaruar nga Zoti im dhe Ai vetë më ka dhënë mëshirë; kush do të më mbrojë nga Allahu nëse unë nuk i bindem, ndërsa ju vetëm ma shtoni shkatërrimin.” [Hud: 63]

Me fjalë tjera, nëse unë, shkaku i fjalëve tuaja, devijoj nga e vërteta, atëherë kush mund të më mbrojë nga Allahu?! Kështu, fjalët tuaja nuk kanë rëndësi për mua q synoj kënaqësinë e Allahut para çdo gjëje tjetër.

Edhe ne, nëse e duam kënaqësinë e Allahut, fjalët dhe vlerësimet e njerëzve duhet t’i lëmë anash. Nëse dikush na fton të festojmë pse shoqëria feston, ambienti ku jetojmë feston, duhet t’i përgjigjemi se kënaqësia e Allahut ka përparësi.  Ibn Bettali ka thënë: “Nuk duhet prezantuar në vende ku mëkatohet, sikur që nuk duhet qëndruar me mëkatarë. Kjo për shkak se ky veprim mund të duket si shfaqje e pajtimit me veprimet e tyre...[8]

 

5) Kriza fetare

Shumë njerëz i bashkëngjiten të tjerëve në mëkate për shkak të krizës fetare që përjetojnë. Duke mos njohur fenë, ata ikin prej saj dhe ndjekin shembuj e modele të rrezikshme. Pejgamberi a.s., ka thënë: “Do t’i pasoni të tjerët, pëllëmbë për pëllëmbë dhe kut për kut, saqë nëse ata hyjnë më vrimën e hardhucës, do të hyni edhe ju. A për çifutët dhe të krishterët e ke fjalën?- e pyetën. E për kë tjetër- u përgjigj.[9]

Imitimi i të tjerëve ka bërë që sot të festohen festa të huaja, të sillemi si të huajt, të hamë e të vishemi sikur të huajt, të organizojmë jetën sikur të huajt...Pra, vetëm formalisht kemi ngelur në parimet tona.    

 

6) Mashtrimi me faljen e mëkateve

Falja e mëkateve është zgjidhja e duhur por vetëm kur përdoret në kohën dhe sipas mënyrës së kërkuar. Një njeri të urtë e kishin pyetur:

Si e ke fenë?

E kam shqyer me mëkate, e po e arnoj me istigfar- ishte përgjigjur.

Ajo që na duhet është të mos mashtrohemi e ta lëmë pendimin dhe istigfarin për më vonë sepse kështu na zë vdekja pa u penduar. Hasan Basriu r.a. ka thënë: “Nuk ndodhë robi ta zgjat shpresën e të mos e keqësojë veprën.”[10]

 

Përfundim

Pavarësisht këtyre shkaqeve, mëkati nuk arsyetohet. Sado që mëkatari të mundohet t’iu gjejë justifikime, ato ngelin mëkate. Për këtë shkak, Allahu na udhëzon të largohemi nga mëkatet dhe të kërkojmë falje, ndryshe këto justifikime nuk na kryejnë punë dhe se ne në botën tjetër do të gjejmë atë që nuk e kemi menduar.

﴿ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّـهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾

“...E prej Allahut do t’u prezantohet (lloji i dënimit), çka as nuk kanë mundur ta mendojnë.” [Zumer: 47]

-          Mund ta kesh menduar një mëkat si të vogël, por tek Allahu mund të jetë i madh.

-          Mund të mos e kesh menduar fare për mëkat, e tek Allahu e gjen me dënim të madh.

-          Mund të kesh menduar një përgjigje por që tek Allahu nuk vlen.

Së këndejmi, për t’i shpëtuar mëkateve dhe rreziqeve të paparashikuara të tyre, duhet që:

-          ta forcojmë besimin duke mësuar më shumë rreth Allahut dhe fesë së Tij,

-          të ikim mundësisht nga çfarëdo mëkati, qoftë edhe i vogël në sytë tanë, sepse zjarri i mëkateve është përherë i ndezur,

-          të përzgjedhim shokë për tu shoqëruar dhe ambient për të jetuar e vepruar sepse, siç na mëson Muhammedi a.s.,: “Njeriu ka fenë (moralin) e shokut të vet.[11][1] Ahmedi në Musned, 38/339; Musannef Ibn Ebi Shejbe, 8/608.

[2] Hadithin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi.

[3] Tarik el-hixhretejn, f. 275. 

[4] Hadithin e shënojnë Imam Ahmedi, Ebu Davudi dhe Nesaiu.

[5] Në fakt është hadith, të cilin Imam Ahmedi e shënon në Musned.

[6] Ed dau ve eddevau, 1/125.

[7] Sajd el-hatir, f. 196.

[8] Sherhu i Sahihut të Buhariut, 7/292.

[9] Hadithin e shënojnë Buhariu dhe Muslimi.

[10] Ibn Ebi Dunja, Kasru el-emel, f. 82.

[11] Hadithin e shënojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu.

  101 urtësi dhe këshilla
 1. A është fjala ‘La ilahe il-lallah’ çelësi i xhenetit?- u pyet Vehb ibn Munebihu. Po -u përgjigj dhe shtoi: por çdo çelës i ka dhëmbët e vet, andaj nëse ke çelës me dhëmbë (të duhur), hapet (xhenneti) për ty, e nëse jo, nuk hapet[1].
 2. Ai që citon tjetrin pa e përmendur emrin e tij, sikur ajo që thotë është e tij (plagjiati), nuk do të ketë bereqet në dije dhe as begati në jetë[2].
 3. Ai që i jep fetva njerëzve në çdo gjë që e pyesin është i çmendur[3].
 4. Ai që nuk e di shpërblimin për veprat e mira, do ta ketë të vështirë t’i bëjë ato[4].
 5. Allahu i madhëruar i shpalli Davudit a.s.: O Davud, do t’i mësoj dy punë me të cilat mund të fitosh simpatinë e njerëzve dhe kënaqësinë Time: ndërmjet Meje dhe teje mbulesë le të jetë devotshmëria ndërsa në raport me njerëzit sillu sipas moralit të tyre[5].
 6. Bazat e mëkateve dhe gabimeve janë tre: mendjemadhësia, lakmia dhe zilia[6].
 7. Besimtari i sinqertë ndërron gjatë ditës dyzet herë ndërsa dyfytyrëshi qëndron i njëjti për dyzet vite.[7]
 8. Bëhu zahid (asket) sepse zuhdi në trupin e zahidit është më i mirë se qaforja në trupin e beqareshës.[8]
 9. Bibliotekat janë vende ku ruhen librat, në të cilat është ruajtur gjaku dhe djersa e dijetarëve të shkuar...[9]
 10. Çoni thesaret tuaja në ahiret sepse njeriu e ka zemrën atje ku e ka thesarin.[10]
 11. Dallimeve në mendime mos iu thoni mospajtim por hapësirë (ose mendim ndryshe).[11]
 12. Dashuria për hir të Allahut nënkupton që ne çiltërsisht ta këshillojmë njëri tjetrin.[12]
 13. Davudi (a.s.) e kishte këshilluar të birin, Sulejmanin (a.s.), e i kishte thënë: Biri im, mos të të duken shumë shokët e mirë, edhe nëse i ke një mijë, dhe mos të të duken pak armiqtë, edhe nëse e ke vetëm një![13]
 14. Davudi a.s. e këshilloi të birin, Sulejmanin, a.s., dhe i tha: Biri im, tre gjëra dëshmojnë devotshmërinë e njeriut: Tevekkuli i (mbështetja e) mirë (në Allahun) për atë që nuk e ke arritur, pajtimi i mirë me atë që të është dhënë (nga Allahu) dhe durimi i mirë për atë që të ka dalë nga dora (të ka humbur)[14].
 15. Davudi a.s. e pyeti Allahun e madhëruar: Zoti im, kë urren nga robërit Tua? Allahu tha: Atë që me bën istihare (lutje për t’ia zgjidhur ndonjë gjë) ndërsa më pas nuk pajton me zgjidhjen Time.[15]
 16. Davudi a.s. u lut: Zoti im, cili furnizimin është më i miri? Zoti tha: Ai që e fiton me dorën tënde![16]
 17. Davudi a.s., u lut: ‘Zoti im, ji me birin tim siç ishe për mua! Allahu i Madhëruar i shpalli: O Davud, thuaji birit tënd të jetë për Mua siç ke qenë ti, do të jam për të siç kam qenë për ty!’.’[17]
 18. Dikush i tha Hasanit: Po flitet se kush thotë la ilahe il-la Allah!' shkon në Xhennet. Po, nëse i kryen edhe detyrimet e saja- u përgjigj ai[18].
 19. Dituria është e kushtëzuar me të vepruarit sipas saj.[19]
 20. Dituria është përkatësia më e ndershme ndërsa mirëdashësia shkaku më i fuqishëm.[20]
 21. Dituria nuk është ajo që memorizohet por ajo që bën dobi.[21]
 22. Dituria nuk fitohet me pushimin e trupit[22].
 23. Dituria, nëse nuk të bën dobi, të bën dëm[23].
 24. Dituria, nëse përdoret për të mirë, është ndërmjetësim tek Allahu, ndryshe, të bëhet armik nëse e keqpërdorë ose anashkalon![24]
 25. Djalli e devijon njeriun sipas dijes së paktë që ka[25].
 26. Do t’iu hapet Kur’ani njerëzve derisa të kenë mundësi ta lexojnë gruaja, fëmija dhe burri. Ky i fundit do të thotë: E kam lexuar Kur’anin por nuk po më pasojnë njerëzit. Për Zotin, do ta praktikoj në mesin e tyre ndoshta më pasojnë! Çohet dhe e praktikon por askush nuk e ndjek. Thotë: E lexova dhe e praktikova por askush nuk po më ndjek?! Do ta ndërtoj një xhami në shtëpinë time ndoshta më pasojnë! E ndërton por prapë askush nuk e pason. Thotë: E lexova, nuk u pasova, e praktikova, nuk u pasova, ndërtova xhami, nuk u pasova, për Zotin do t’iu sjell diç që nuk e gjejnë as në Kur’an dhe as në Sunnetin e të Dërguarit të Allahut ﷺ, ndoshta më pasojnë! Keni kujdes nga fjalët e tij sepse ato janë devijim dhe asgjë tjetër[26].
 27. Do të vazhdojë të jetojë në robëri të dynjasë ai që është mposhtur nga dashuria për dynjanë, sikur që nuk do të jetë i përulur para Allahut ai që përulet para njerëzve.[27]
 28. Durimi është thesar mirësie të cilin Allahu xh.sh., ia jep vetëm besimtarit fisnik[28].
 29. Durimi i Jusufit a.s. ndaj joshjes së gruas së funksionarit është më i përsosur se durimi i tij ndaj hedhjes në gropë dhe ndarjes nga babai, sepse këto të fundit kanë ndodhur pa dëshirën e tij dhe se ai nuk ka pasur zgjidhje në to a rrugë tjetër pos durimit. Ndërsa durimi ndaj mëkatit është durim me vetëdëshirë, është përpjekje e nefsit, veçmas kur kemi parasysh rrethanat që e kanë favorizuar mëkatin: Jusufi a.s. ka qenë i ri, beqar, i huaj, skllav, gruaja ka qenë e bukur, me pozitë, ka qenë nën pushtetin e saj, nuk ka qenë i vëzhguar nga askush, ajo ka qenë që e ka nisur këtë punë, ajo e ka kërcënuar ashpër në rast se refuzon...Pavarësisht të gjitha këtyre, Jusufi a.s. zgjodhi durimin me vullnet të plotë duke favorizuar atë që është tek Allahu ndaj çdo gjëje tjetër[29].
 30. Dy veta u zunë në prani të dijetarit të madh Ibn Shexheriut, njëri prej të cilëve iu ankua për fjalët që shoku ia kishte thënë. Ibn Shexheriu i tha: O biri im, tolero sepse tolerimi i varrosë të këqijat[30].
 31. E mira nuk tretet, e keqja nuk harrohet ndërsa Llogaritësi nuk flenë. Andaj, vepro ji si të duash sepse, atë që ke bërë, atë do ta gjesh![31]
 32. E pyetën Imam Ahmedin: Kur fillon pushimi për besimtarin? Kur ta ketë vënë hapin e parë në Xhennet[32].
 33. Është ligj i Zotit për ithtarët e të kotës që të jenë armiq të së vërtetës dhe ithtarëve të saj si dhe t’i cilësojnë këta të fundit si armiq dhe kundërshtarë të saj (vërtetës)[33].
 34. Është pyetur Llukman Hakimi për njeriun më të ligë e ka thënë: Ai që nuk bezdiset nëse njerëzit e shohin duke bërë keq![34]
 35. Falini dy rekate në errësirën e natës për errësirën e varrit, agjëroni ditën me vapë përvëluese për vapën e ditës së ringjalljes, dhe jepni lëmoshë për të (shmangur të) keqen e një dite të vështirë (ditës së llogarisë).[35]
 36. Feja është devotshmëri[36] (ar. ver’) dhe përpjekje gjatë natës[37], ndërsa rruga më e mirë drejt Xhennetit është zemërbardhësia.[38]
 37. Feja ka ardhur për të realizuar të mirat dhe për t’i plotësuar ato si dhe për t’i larguar të këqijat dhe për t’i pakësuar ato[39].
 38. Feja nuk është të bësh zhurmë e potere në fund të natës. Feja është devotshmëri[40].
 39. Gojëtari duhet që të shtjellojë gjerësisht një çështje që kërkon shtjellim të tillë, sikur që duhet ta përmbledhë atë në rastet kur një gjë e tillë kërkohet[41].
 40. Gramatika për gjuhën është sikur kripa për gjellën[42].
 41. Hutbet (ligjërimet, fjalimet) më të mira janë ato i përshtaten kohës, vendit dhe rrethanave[43].
 42. I madhëruar qoftë Zoti im që nga robërit me begati nxjerr falënderimin dhe me sprovë durimin![44]
 43. Imam Shafiu i tha Ebu Musait: ‘O Ebu Musa, edhe nëse përpiqesh për t’i bërë të gjithë njerëzit të kënaqur me ty, nuk do t’ia arrish, andaj, në vend se të humbasësh kohë me këtë, angazhohu ta bësh të kënaqur Allahun me ty duke iu përkushtuar Atij me vepra dhe nijet.’ [45]
 44. Imam Shafiu iu drejtua Rebiut: ‘O Rebi, mos fol për gjëra të parëndësishme sepse nëse e thua një fjalë, ajo të ka në pronësi ty e jo ti atë.’[46]
 45. Jam përulur si kërkues i diturisë ndërsa jam ngritur si dijetar tek i cili kërkohet dija.[47]
 46. Jemi sprovuar me disa injorantë të cilët besojnë për disa prej gjeneratave të fundit, që kanë stërholluar e thjeshtësuar meseletë, se janë më të ditur se të paraardhësit e tyre. Prej tyre ka që i favorizojnë edhe ndaj Sahabeve (r.a.) vetëm për shkak të shkathtësisë në të folur dhe shpjegim. I favorizojnë edhe ndaj fukahave të mëdhenj...[48]
 47. Ka njerëz që nuk (duhet t’)iu përmenden gabimet[49].
 48. Ke frikë Allahun, të inspiron; puno për Të, nuk të çon tek ai që të nënçmon[50].
 49. Kerameti më i madh është t'i përmbahesh rrugës së drejtë[51].
 50. Kërkimi i dijes është i vështirë. Nxënia e saj përmendësh është më e vështirë. Ndërsa më e vështirë se këto të dyja është të vepruarit sipas dijes. Hilal bin Alau, cituar sipas Dhehebiut në Kebair, f. 76.
 51. Kjo ndarje dhe përçarje që ka ndodhur në ummet ndërmjet dijetarëve, hoxhallarëve, pushtetarëve dhe figurave e personaliteteve të mëdha është pikërisht ajo që solli këtë dominim të armikut ndaj nesh. Kjo ka ndodhur për shkak se nuk është punuar sipas asaj që do Zoti dhe i Dërguari i Tij![52]
 52. Kujt i zbutet (skuqet) fytyra, i zbutet (pakësohet) dija.[53]
 53. Kupola e lumturisë dhe strumbullari rreth të cilit sillet ajo është bindja ndaj Zotit dhe të Dërguarit të Tij[54].
 54. Kur Hasan bin Hajji dëshironte ta këshillonte dikë prej vëllezërve, e merrte një copë letër dhe ia dorëzonte. (etika e urdhërimit për të mirë, ruajtja e ndjenjave, këshillimi në fshehtësi[55].
 55. Kur Imami Ebu Hanife ngazëllehej nga hulumtimi në meseletë e dijes, thoshte: ‘Ku janë mbretërit në raport me këtë kënaqësi që përjetojmë ne?! Po të ishin të vetëdijshëm për të, nuk do të na e linin, qoftë edhe duke na luftuar!’[56]
 56. Kurrë nuk kam polemizuar me dikë me qëllim që ta mposhti. Përkundrazi, sa herë kam polemizuar me dikë, kam dashur që e vërteta të jetë në anën e tij.’[57]
 57. Kush i kompleton këto tre gjëra, ka kompletuar imanin: kush tregohet i drejtë me veten, përshëndet njerëzit mbarë dhe shpenzon edhe kur vet ka nevojë.’ [58]
 58. Kush ka dëshirë që Allahu ta begatojë me dituri dhe t’ia hap zemrën për të, le të vetmohet, të mos hajë shumë, të ikën nga shoqërimi i njerëzve të marrë e qe besa edhe i disa dijetarëve të cilët nuk kanë konsideratë për veten dhe as edukatë.’[59]
 59. Kush ka dëshirë ta arrin dashurinë e Allahut, le ta përmend shumë Atë sepse përmendja (dhikri) është porta e dashurisë, udha më e madhe dhe rruga më e drejtë e saj[60].
 60. Kush kërkon diturinë për të vepruar sipas saj, atij edhe dija e paktë do t’i bëjë dobi.[61]
 61. Kush lutet që një zullumqar të rrojë, ai në fakt është lutur që Allahu t’i bëhet mëkat[62].
 62. Lukmani i tha të birit: ‘Biri im, që të të rrah i edukuari është më mirë se të të bëjë lajka i marri.’[63]
 63. Llukmani e këshilloi të birin e i tha: “Biri im, kush i shoqëron të këqijtë, nuk shpëton. Kush nuk kujdeset nga hyn e nga del, do të akuzohet. Kush nuk ruan gjuhën, do të pendohet.[64]
 64. Llukmani i tha të birit: Biri im, besimtari ka dy zemra: zemër me të cilën shpreson dhe tjetër me të cilën ka frikë[65].
 65. Llukmani i tha të birit: Biri im, kam bartur gurë e hekur por asgjë nuk më ka ardhur më rëndë se fqinji i keq[66].
 66. Mësimi (ibreti) e shton dijen, dhikri dashurinë, meditimi frikën[67].
 67. Mirësia e dynjasë dhe ahiretit fshihet në pesë gjëra: pasurinë shpirtërore, shmangien nga të këqijat, fitimin hallall, petkun e devotshmërisë dhe besimin në Allahun në çdo rast a gjendje.[68]
 68. Mos e tradhto tradhtarin. I mjafton tradhtia e vet[69].
 69. Mos ji prej atyre që të vërtetën e pasojnë vetëm atëherë kur të përputhet me epshet dhe tekat e tyre ndërsa e refuzojnë kur të bie ndesh me to. Kështu, nuk do të shpërblehesh kur të jesh në një vijë me të vërtetën ndërsa do të dënohesh kur ta kundërshtosh atë[70].
 70. Mund të gjesh njeri që për nga gjuha është orator i madh ndërsa për nga veprat është batall fare.[71]
 71. Ndër gjërat që më së shumti dëmtojnë robin është edhe koha e lirë[72], respektivisht mosangazhimi me asgjë të dobishme.
 72. Ndër mirësitë më të begatshme është dija ndërsa ndër sprovat më të rënda injoranca.[73]
 73. Në disa tekste hyjnore Allahu ka thënë: “Unë nuk e shikoj fjalën e urtarit por ambicien e tij.” Duke u ndërlidhur me këtë, Ibn Tejmije shtoi: “Njerëzit e rëndomtë thonë: Vlera e njeriut qëndron në atë që zotëron ndërsa njerëzit e dalluar -elitat, thonë: Vlera e njeriut qëndron në atë që synon![74]
 74. Nëse dijetarit i duhet të jetë larg shtëpisë, atëherë dituria që ka, i mjafton, mu ashtu sikur që luanit i mjafton fuqia që ka dhe me të cilën ia del kudo që të jetë.[75]
 75. Nëse dikush ta sjell një të vërtetë, pranoje, qoftë ky edhe njeri i largët dhe i padashur për ty. Ndërsa refuzoje atë që ta sjell të kotën, qoftë ky i afërt dhe i dashur për ty[76].
 76. Nëse e njeh vëllain për të mirë, atëherë mos i dëgjo të tjerët çfarë flasin për të. Ne shpresojmë se ai që jashtë duket të jetë i mirë (edukuar), i tillë, e bile edhe më i mirë, të jetë edhe në shpirtin e tij![77]
 77. Niveli më i cekët i sinqeritetit është që korrespondenca ndërmjet trupit dhe shpirtit të jetë e sinqertë.[78]
 78. Nuk do ta ndiejë erën e sinqeritetit ai që i bën lajka vetes apo të tjerëve.[79]
 79. Nuk e ke vëlla atë që duhet ta miklosh (t'ia bësh qejfin)[80].
 80. Nuk kam mjekuar gjë më të rëndë se nijetin tim. [81]
 81. Nuk mund të fitojnë dije as ai që ka turp, as ai që është mendjemadh.[82]
 82. Nuk ndodhë që robi të tregohet i sinqertë për dyzet ditë rresht e të mos gufojë urtësia nga zemra dhe gjuha e tij.[83]
 83. Njerëzit nuk kanë arritur pozitat e larta për shkak se kanë bërë shumë namaz apo agjërim por për shkak të zemërgjerësisë, zemërbardhësisë dhe përkushtimit për të këshilluar ummetin.[84]
 84. Njerëzve iu mbyllet dera e suksesit për shkak të gjashtë gjërave: dhënia pas mirësisë duke harruar falënderimin për të, kureshtja për dije por jo edhe për vepër, nxitimi për në mëkate por jo edhe në pendim, mashtrimi me shoqërimin e të mirëve në llogari të veprimit sipas traditës së tyre, ndjekja e dynjasë edhe pse ajo ua ka kthyer shpinën, dhe ikja prej ahiretit edhe pse ai është në kërkim të tyre.[85]
 85. Njeriu ruhet (mbrohet nga Allahu) sipas nijetit që ka.[86]
 86. Njeriun që e do Allahu, do ta bëjë të punojë veprën që Allahu e do[87].
 87. O njerëz, po iu këshilloj dhe po tregohem i mëshirshëm me ju: faluni natën për errësirën e varrit, agjëroni ditët me vapë për vapën e ditës së ringjalljes, jepni lëmoshë nga frika e një ditë të vështirë për çështjet e mëdha (dita e llogarisë).[88]
 88. O njerëz, synojeni me diturinë tuaj Allahun sepse mua kurrë nuk më ka ndodhur të shkoj në një mexhlis me nijet të modestisë e të mos më këtë ngritur Allahu. Po kështu kurrë nuk kam qenë i pranishëm në një mexhlis në të cilin e kam pasur nijet të ngritëm e të mos jam zbuluar para se të çohem.[89]
 89. Parashtrimit të mirë të pyetjes vlerën dhe rëndësinë ia di vetëm ai që është ngarkuar me dhënien e fetvave[90].
 90. Për djallin nuk ka gjë më të dashur se pikëllimi i besimtarit[91].
 91. Po e lut Allahun për Xhennet ndërsa këndej nuk kursehesh nga asnjë haram. Nuk kam parë njeri më miop se ti.[92]
 92. Prej shenjave më të dalluara të evliasë është vazhdimësia në adhurim dhe shmangia nga mëkatet dhe ndalesat.[93]
 93. Profetit nuk i njihen meritat veç në vendin e vet[94].
 94. Sa njeriu bën tavafin rreth Qabesë ndërsa dikush tjetër që është larg saj ka shpërblim më të madh.[95]
 95. Sa njeriu që kërkon falje është i urryer e sa i heshturi është i mëshiruar! I pari kërkon falje ndërsa zemra e tij nuk ndahet nga mëkati. I dyti nuk flet me gjuhë por zemra e tij nuk resht se përkujtuari Allahun.[96]
 96. Sa shumë do të doja sikur njerëzit ta kishin mësuar këtë dituri (prej kujtdo qoftë) ndërsa mua të mos më atribuohej as edhe një germë.[97]
 97. Sa shumë do të doja të isha thjesht një qime në krahun e robit besimtar[98].
 98. Silluni me Allahun me zemrat tuaja.[99]
 99. Sinqeriteti d.t.th. që veprat e njeriut, të brendshmet dhe të jashtmet, të fshehtat dhe të dukshmet, të jenë njësoj. [100]
 100. Sinqeriteti d.t.th. të ngjitesh lart aq sa të mos vëresh njerëzit.[101]
 101. Sinqeriteti është shpatë që pret çdo gjë që i del përpara.[102]
 102. Sinqeriteti ka tre shenja dalluese: lëvdatat dhe kritikat e njerëzve të jenë të njëjta, të mos shohësh veprat gjatë veprave dhe të parashohësh (presësh) shpërblimin për to në ahiret.[103]
 103. Sinqeriteti nënkupton të harrosh të shikosh në njerëz nga shikimi i vazhdueshëm në Allahun.[104]
 104. Soditja e mirësive të Allahut është adhurimi më me vlerë[105].
 105. Sulejmani a.s. e këshilloi të birin: “Biri im, largohu nga bartja e fjalëve sepse ajo është sikur maja e shpatës.[106]
 106. Sulejmani a.s. këshilloi të birin e i tha: Biri im, sa i shëmtuar që është mëkati kur bëhet në varfëri dhe sa e shëmtuar është humbja kur vjen pas udhëzimit! Por më keq se kaq është puna e atij që dikur e adhuronte Allahun ndërsa tani e ka braktisur atë![107]
 107. Sulejmani a.s. këshilloi të birin: "Biri im, mos merr ndonjë vendim pa u konsultuar më parë me ndonjë udhëzues (ekspert), sepse, nëse vepron kështu, nuk do të pendohesh!"[108]
 108. Shenjë treguese se Zoti nuk e do robin është ta shohësh të merret me gjërat të padobishme.[109]
 109. Shoqëroni të penduarit sepse ata janë njerëzit me emrat më të buta[110].
 110. Takvaja (devotshmëria) nënkupton të bësh atë me të cilën synohet arritja e kënaqësisë së Allahut.[111]
 111. Të braktisësh veprën për hatër të njerëzve është rija (hipokrizi), të veprosh për hatër të njerëzve është shirk (idhujtari) kurse sinqeritet është të të shpëtojë Allahu nga të dyja gjendjet.[112]
 112. Të jesh evlia (i dashur) i Zotit nuk nënkupton të jesh i pagabueshëm[113].
 113. Turpërohem nga Allahu ta takoj një vëlla timin musliman dhe ta lus Allahun që t’ia dhuroj atij Xhennetin ndërsa unë të tregohem koprrac ndaj tij me dunjanë![114]
 114. Thuhej: Njeriu vazhdon të jetë dijetar përderisa të kërkojë dijen, e kur t’i jetë mbushur mendja se di, ai bëhet injorant.”[115]
 115. Unë, ndodhë t’iu urdhëroj për të mirë, edhe pse vet nuk e bëj një vepër të tillë, me shpresën se Allahu do të më shpërblejë për këtë![116]
 116. Urtësia thotë: kush më ka kërkuar e nuk më ka gjetur, le të veprojë sipas asaj që di më së miri dhe ta braktisë atë që e di se është më e keqja. Nëse vepron kështu, atëherë ai më ka gjetur mua, edhe nëse nuk më njeh[117].
 117. Zemra e vrazhdë nuk i pranon të vërtetat, sado që të kesh shumë argumente[118].
 118. Zuhdi nënkupton braktisjen e asaj që nuk të sjell dobi ndërsa ver'i braktisjen e asaj që të dëmton. Ose më qartë, zuhdi nënkupton braktisjen e asaj që nuk të sjell ndonjë të mirë në ahiret ndërsa ver’i braktisjen e asaj që të dëmton në ahiret[119].

 

 

Përmblodhi dhe përshtati në shqip:

Dr. Sedat ISLAMI

 

 

-------------------------------------------------------

[1] Ibn Haxher el-Askalani, El-metalib el-alije, 3/254.

[2] Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 50.

[3] Ibn Mes’udi, cituar sipas: Zuhejr b. Harib, El-ilm, f. 8.

[4] Ibn Rexhebi, Ihtijaru-l-evla, f. 23.

[5] Imam Ahmedi, Ez-Zuhd, fq. 66. Sipërfaqësisht, kjo thënie bën thirrje që njerëzit t’i shoqërojmë sipas moralit të tyre. Ibn Rexheb Hanbeliu, vështruar sipas kontekstit në të cilin e përmend këtë thënie në librin e tij Xhamiu-l-ulum ve-l-hikem (1/454), të jep përshtypjen se bëhet fjalë për raporte mbi bazën e mirësjelljes.

[6] Ibn Kajjimi, El-fevaid, 106.

[7] Ebu-l-Kasim Xhunejdi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 50. Siç shpjegohet, besimtari i sinqertë kërkon kënaqësinë e Allahut andaj, nëse gjatë ditës i ndodhë të përmirësojë qëndrimet e tij të gabuara apo të ndryshojë nga ‘mirë’ në ‘më mirë’, e bën. Ndërsa ai që adhurimin e kryen për hatër të njerëzve, ai nuk ndryshon, sepse qëndrimet e tij i ka të lidhura me kënaqësinë dhe hidhërimin e njerëzve. Nëse ndryshimi nënkupton hidhërimin e njerëzve, ai preferon të qëndrojë në gjendjen që është vetëm e vetëm mos t’i ikin njerëzit.

[8] Imam Shafiu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 76.

[9] Hafiz Halid Bushati, cituar sipas Muhammed Sytarit 'Dialog me një Hafiz të moçëm', Dituria Islame, nr. 176-177, 2005, f. 33-34.

[10] Isai a.s., cituar sipas: Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 50.

[11] Talha, cituar sipas: Et-tehdhib el-meuduij li-Hiljeti el-Eulija, f. 32.

[12] El-Havi fi fetava El-Albani, fq. 165-166.

[13] Ibn Ebi Dunja, El-ihvan, fq. 80.

[14] Tenbih el-gafiline, fq. 466.

[15] Ibn Ebi Dunja, Err-rrida an Allahi bi-kadaihi, fq. 99.

[16] Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 62

[17] Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 82; Ibn Ebi Hatim, Menakib Esh-Shafi, fq. 238.

[18] Xhamiu-l-ulum ve el-hikem, 208.

[19] Ahmed bin Ata Ruzbadi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 62.

[20] Ibn Kutejbe Dineveriu, Tehdhibu Kitabi-l-Ilm, fq. 16.

[21] Imam Shafiu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 62.

[22] Abdullah bin Ebi Jahja bin Ebi Kethiri , cituar sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 72. Që të fitosh dije, duhet të lodhesh fizikisht, të bësh gjumë pak dhe të lexosh shumë.

[23] Ibn Ujejne, sipas: Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 97

[24] Ebu Sa’d Nejsaburi, Sherefu-l-Mustafa, 6/188.

[25] Ibn Abdul Hadi, Essarim el-munki, f. 401.

[26] Muadh bin Xhebeli r.a., sipas: Darimiu, Sunen Ed Darimi, 1/284.

[27] Imam Shafiu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 97-98. Ai që shtrin dorën e lypjes, do t’i humb marrja, e bashkë me të edhe përulja ndaj Zotit sepse do të preokupohet me njerëzit dhe deponimin e tyre që të gjejë momentin e të përfitojë prej tyre.

[28] Hasan Basriu, sipas: Ibn Ebi Dunja, Es-Sabru, f. 27.

[29] Ibn Tejmije, cituar sipas: Medarixh es-salikinë, 2/152

[30] Dhehebiu, Sijer A’lam en-Nubela, 20/196.

[31]  Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 117

[32] Tabekat el-hanabile, 1/291

[33] Ibn Kajjimi, Ixhtimau-l-xhujush, f. 24.

[34] Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 44.

[35] Ebu Derda, sipas: Letaifu-l-mearif, fq. 167.

[36] Me devotshmëri synohet një kuptim i veçantë i frikës ndaj Zotit, ver’i, ai që nënkupton braktisjen edhe të së lejuarës nga frika e rënies në të ndaluarën.

[37] Falja e namazit të natës.

[38] Kasim Xhuv’a, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 62.

[39] Ibn Tejmije, El-kaide el-xhelile, f. 184.

[40] Omeri r.a., sipas: Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 104

[41] Munaviu, Fejdu-l-Kadir, 1/92.

[42] Hasan bin Ahmed, cituar sipas Lisanu-l-mizan, 2/265.

[43] Shih:  Islahu-l-mesaxhid, f. 67.

[44] Davudi a.s., sipas: Imam Ahmedi, Ez-Zuhd, fq. 62.

[45] Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 64.

[46] Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 77.

[47] Ibn Abbasi r.a., siaps: Ibn Kutejbe Dinevriu, Tehdhibu Kitabi-l-Ilm, fq. 16.

[48] Ibn Rexheb, Mexhmuu resaili Ibni Rexheb, 3/22.

[49] Kasim bin Muhammedi, sipas: Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 92. Për qëllim është që të mirat e shumta të dikujt nuk duhen hedhur poshtë vetëm pse ka bërë ndonjë lëshim të vogël diku. Me këtë kuptim ka dhe një hadith të shënuar nga Ahmedi, Ebu Davudi, Nesaiu dhe Bejhakiu.

[50] Meda bin Isa, sipas: Hiljetu-l-Eulija, 9/324.

[51] Ibn Tejmije, sipas Medarixh es-salikinë, 2/10.

[52] Mexhmu el-fetava, 3/421.

[53] Omeri r.a., sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 73. Turpi që të pengon nga dija është i urryer.

[54] Ibn Abdul Hadi, Essarim el-munki, f. 388.

[55] Ibn Ebi Dunja, El-emri bi-l-ma’ruf ve-n-nehju an el-munker, f. 98.

[56] Ragib Asfahani, Muhadarat el-udebai ve muhaveratu esh-shuarai ve-l-bulegai, (Egjipt: Mektebetu Hilal, 1902) f. 51.

[57] Imam Shafiu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 54.

[58] Imam Shafiu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 70. ‘Tregohet i drejtë me veten’ duke i dhënë çdokujt të drejt që meriton: Allahut, duke e adhuruar, të tjerëve, duke i respektuar, vetes, duke përmbushur atë që kërkohet fizikisht e shpirtërisht.

[59] Imam Shafiu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 98.

[60] Ibn el-Kajjim, El-vabil essajjib, f. 42.

[61] Ahmed bin Ata Ruzbadi , sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 62.

[62] Sufjan Theuriu, Sijer a’lam en-nubela, 7/46.

[63] El-adab esh-sher'ijje, 2/212.

[64] Tenbihu-l-gafiline, fq. 207.

[65] Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 87.

[66] Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 86.

[67] Hatim Esammi, sipas: Ihjau ulumiddin, 4/425.

[68] Imam Shafiu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 56.

[69] Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 88

[70] Omer bin Abdul Azizi, cituar sipas Akides Tahavije, f. 522.

[71] Imam Maliku, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 105.

[72] Ibn el-Kajjimi në librin Tarik el-hixhretejni, f. 281.

[73] Husejn bin Erxhek, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 74.

[74] Ibn Tejmije, cituar sipas: Medarixh es-salikinë, 3/3.

[75] Ibn Kutejbe Dinevriu, Tehdhibu Kitabi-l-Ilm, fq. 16.

[76] Ibn Mesudi, cituar sipas Sherhu-s-Sunneh, 1/234.

[77] Aliu r.a., sipas: Ibn Bettal, Sherhu Sahihi-l-Buhari, 9/261.

[78] Kushejri, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 49.

[79] Sehli , sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 50.

[80] Imam Shafiu, Sijer a’lam en-nubela, 10/98.

[81] Sufjan Theuriu , sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 53. Për qëllim e ka se është përpjekur për t’i shëruar veprat nga bërja e tyre për hir të njerëzve ose çdo gjë tjetër që mund t’i njollosë dhe tua humb statusin e të qenit vetëm për Allahun.

[82] Muxhahidi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 73.

[83] Mekhuli, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 48.

[84] Abdurrahman bin Ahmed bin Atijje , sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 58-59.

[85] Shekik bin Ibrahimi, sipas: El fevaid, fq. 173.

[86] Ibn Abbasi r.a., sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 54.

[87] Ibn Tejmije, El-ubudijje, f. 113

[88] Ebu Dherri, cituar sipas: Tarihu Dimeshk, 66/214.

[89] Ebu Jusufi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 54.

[90] Etteratib el-idarije, 2/309.

[91] Ibn el-Kajjim, Tarik el-hixhretejni, f. 419.

[92] Fudajl bin Ijadi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 96.

[93] Kushejri, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 125.

[94] Ketaniu, cituar sipas Etteratib el-idarije, 1/79.

[95] Fudajl bin Ijadi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 82. Veprat vlerësohen sipas nijetit dhe përparësisë që kanë. Dikush që kryen haxhin vullnetarisht nuk ka shpërblim më të madh se dikush që kryen një punë të obliguar – farz apo që për kohën është më e rëndësishme se haxhi vullnetar, si ta zëmë kontributi për vende të prekura nga fatkeqësia, etj.

[96] Jahja bin Muadh Rraziu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 61.

[97] Imam Shafiu, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 54.

[98] Ebu Bekri r.a., sipas: Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 90

[99] Ebu Sulejman Darani, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 58. D.t.th. pastroni zemrat tuaja dhe dëlirësoni ato në raport me Allahun.

[100] Dhu-n-Nuni, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 47.

[101] Kushejri, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 46. Për qëllim me ‘të mos vëresh njerëzit’ është që të mos i kesh synim ata por Allahun e Madhëruar.

[102] Dhu-n-Nuni, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 50.

[103] Dhu-n-Nuni, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 47. Për qëllim me ‘të mos shohësh veprat gjatë veprave’ është të mos mashtrohesh me to e pastaj të ndalesh nga veprat e mira ose të mendosh se me to e ke fituar Xhenetin. Ndërsa nga pjesa e fundit kuptojmë se, përderisa sinqeriteti parasheh shpërblimin për veprën në ahiret, atëherë për vepra nuk duhet të presim shpërblim nga njerëzit.

[104] Dhu-n-Nuni, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 47. Pra, duke qenë se vetëm prej Allahut kërkon shpërblimin, atëherë asnjë vepër nuk e kryen për hatër të askujt tjetër pos Allahut.

[105] Omer bin Abdul Azizi sipas: Ihja ulum ed-din, 4/424.

[106] Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 76.

[107] Imam Ahmedi, Ez-Zuhd, fq. 37.

[108] El-adab esh-sher'ijje, 1/327.

[109] Ma’ruf Kerhi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 95-96.

[110] Imam Ahmedi, Ezzuhd, f. 99

[111] Ibrahimi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 15.

[112] Fudajl bin Ijadi, sipas: Neveviu, Bustanu-l-Arifine, fq. 47.

[113] Ibn Tejmije, El-istikame, 2/93.

[114] Ali bin Hasani, sipas: Sijer A’lam En Nubela, 4/394.

[115] Ibn Kutejbe Dinevriu, Tehdhibu Kitabi-l-Ilm, fq. 13.

[116] Ebu Derda, sipas: Sijer A’lam En Nubela, 4/19. Thënia se ‘është mëkat të thuash atë që nuk e vepron’ ka kushtëzime, një ndër to edhe kjo, kur në pamundësi të bësh një vepër të mirë të caktuar, i urdhëron të tjerët për të. Madje, siç nënvizojnë dijetarët, duhet të urdhërosh për të mirë edhe nëse vet vepron ndryshe (për të keq), sepse në këtë rast, krahas mëkatit për të keqen që ke bërë, do të fitosh edhe një mëkat pse nuk ke urdhëruar për të mirë dhe nuk ke ndaluar nga e keqja.

[117] Një sahabi – shok i Muhammedit a.s., sipas: Ibn Kutejbe Dineveriu, Tehdhibu Kitabi-l-Ilm, fq. 18.

[118] Munaviu, Fejdu-l-Kadir, 1/143.

[119] Ibn Tejmije, sipas: Uddet es-sabirine, f. 226; Medarixh es-salikinë, 2/10

VIDEOS / YOUTUBE
Bashkimi dhe rendesia e tij fetare dhe shoqerore Shpresa ne kohen e ndryshimeve shoqerore Ligjerata e Kurban Bajramit "Reflektime te persosurise islame ne Kurban Bajram" Recensim i librit "14 dite ne Kosove" te autorit Abdul Aziz Kasim
AUDIO / FOTO

Biografia Artikuj Media Libraria Dosje Problematika
bashkëkohore
Opinione dhe
reagime
Studime dhe
hulumtime
Kontakt
  Akide Video Libra Ramazani   Opinione Fetare  
  Islam Audio Recensione librash Haxhi   Reagime Shkencore  
  Tefsir Foto            
  Hadith              
  Dave              
  Histori islame              
  Orientalizem              
  Kulture dhe civilizim              
  Avancim personal              
  Hutbe              
  Tregime              

Të gjitha të drejtat e rezervuara - 2013